กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566


คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561

จาก "ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา"

เป็น "ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์"

อนึ่ง คำว่า "สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว..." นั้น เป็นบทกำหนดบังคับสถานศึกษา ไม่ให้บังคับนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์นั้นออกไปจากสถานศึกษาเพราะเหตุการตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่เป็นบทกำหนดเพื่อจำกัดสิทธิของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากสถานศึกษา เพราะหากเป็นกรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์นั้นประสงค์จะลาออกจากสถานศึกษาแห่งนั้น แยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ

1) กรณีนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ และยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เช่นนี้ นักเรียนนั้นไม่สามารถลาออกจากสถานศึกษาได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม แต่หากนักเรียนนั้นมีเจตนาจะย้ายสถานศึกษาก็สามารถทำได้

2) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ และจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว เช่นนี้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นมีสิทธิลาออกจากสถานศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และหากนักเรียนหรือนักศึกษานั้นมีเจตนารมณ์จะย้ายสถานศึกษาก็สามารถทำได้

ที่มา / ดาวน์โหลดไฟล์
1. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0209/2541 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ นร 0505/32294 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

***อัพเดต

เป็นการยกเลิกข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 และให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้
"ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น"

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)