กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566


คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561

จาก "ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา"

เป็น "ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์"

อนึ่ง คำว่า "สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว..." นั้น เป็นบทกำหนดบังคับสถานศึกษา ไม่ให้บังคับนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์นั้นออกไปจากสถานศึกษาเพราะเหตุการตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่เป็นบทกำหนดเพื่อจำกัดสิทธิของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากสถานศึกษา เพราะหากเป็นกรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์นั้นประสงค์จะลาออกจากสถานศึกษาแห่งนั้น แยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ

1) กรณีนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ และยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เช่นนี้ นักเรียนนั้นไม่สามารถลาออกจากสถานศึกษาได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม แต่หากนักเรียนนั้นมีเจตนาจะย้ายสถานศึกษาก็สามารถทำได้

2) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ และจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว เช่นนี้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นมีสิทธิลาออกจากสถานศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และหากนักเรียนหรือนักศึกษานั้นมีเจตนารมณ์จะย้ายสถานศึกษาก็สามารถทำได้

ที่มา / ดาวน์โหลดไฟล์
1. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0209/2541 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ นร 0505/32294 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

***อัพเดต

เป็นการยกเลิกข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 และให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้
"ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น"

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)