คู่มือกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยสำหรับประชาชน (โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

วันนี้ผมได้อ่านหนังสือ "คู่มือกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยสำหรับประชาชน" ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ตั้งแต่ความหมายของ "พินัย" ความแตกต่างระหว่าง ค่าปรับเป็นพินัย ค่าปรับทางอาญา และค่าปรับทางปกครอง จนถึงการบังคับคดีตามคำสั่งศาล.. ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดมาอ่านกันได้ฟรีครับ ..คลิกดาวน์โหลด
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)