การไม่รับสามเณรเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก นายปารมี ไวจงเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล แบบบัญชีรายชื่อ ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำหนังสือชี้แจงว่าการจัดการศึกษาให้กับสามเณรหรือพระสงฆ์ มิใช่ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเหตุให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถรับสามเณรหรือพระสงฆ์เข้าเรียนกับนักเรียนทั่วไปได้ จึงตั้งกระทู้ถามว่า 
1. ปัจจุบันมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ ที่ไม่อนุญาตให้สามเณรหรือพระสงฆ์เข้าเรียนกับนักเรียนทั่วไปหรือไม่ อยางไร
2. หากไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ ที่ระบุห้ามสามเณรหรือพระสงฆ์เข้าเรียนกับนักเรียนทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้สามเณรหรือพระสงฆ์เข้าเรียนกับนักเรียนทั่วไปได้

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบกระทู้ถามว่า การจัดการศึกษาให้สามเณรหรือพระสงฆ์ จักดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 

โดยมาตรา 4 กำหนดให้ สำนักเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

มาตรา 21 กำหนดให้การศึกษาพระปริยัติธรรมที่ได้จัดให้สามเณร ซึ่งเป็นเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและมีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนด โดยคำแนะนำของมหาเถรสมาคม เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
    1. แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    2. แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรา 23 ให้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้จัดให้แก่พระภิกษุและสามเณร เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วแต่กรณี

อนึ่ง สามเณร หมายถึง ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10 มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และจะปฏิบัติตนเช่นเดียวกับภิกษุ เช่น การไม่ถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิง ออกรับอาหารบิณฑบาต ไม่ฉันภัตตาหารในเวลาวิกาลคือหลังจากเที่ยงแล้ว เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาให้กับสามเณรหรือพระสงฆ์มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเข้าเรียนกับนักเรียนทั่วไปได้ เนื่องจากสามเณรจักต้องสมาทานศีล 10 และพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามพระวินัย 227 ข้อ อันเป็นกฎหมายหรือข้อห้ามของพระสงฆ์ อีกทั้งสามเณรและพระสงฆ์จักต้องมีสมณสารูปอันสมควร (ความประพฤติอันสมควร เริ่มตั้งแต่การสำรวมในการนุ่งห่มเมื่อต้องออกจากวัด ระวังอิริยาบถ ไม่คะนอง ไม่มีกิริยาร้าย) ดังนั้น สามเณรและพระสงฆ์ควรเข้ารับการศึกษาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562

ที่มา / ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)