13 ชนิดกีฬาอาชีพตามกฎหมาย

          กีฬาอาชีพ คือ กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และมีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อันเป็นคำจำกัดความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

          พระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดให้ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ เป็นผู้กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้กำหนดกีฬาอาชีพ ไว้ 13 ชนิดกีฬา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 22 สิงหาคม 2561) เป็นต้นไป คือ
          1. ฟุตบอล  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          2. กอล์ฟ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          3. เจ็ตสกี  มีประเภทเดียว คือ เจ็ตสกีชาย 
          4. วอลเลย์บอล  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          5. ตะกร้อ  มีประเภทเดียว คือ ตะกร้อชาย
          6. โบว์ลิ่ง  มีประเภทเดียว คือ โบว์ลิ่งชาย
          7. แข่งรถจักรยานยนต์  มีประเภทเดียว คือ แข่งรถจักรยานยนต์ชาย
          8. จักรยาน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          9. แข่งรถยนต์  มีประเภทเดียว คือ แข่งรถยนต์ชาย
          10. สนุกเกอร์  มีประเภทเดียว คือ สนุกเกอร์ชาย
          11. แบดมินตัน  มีประเภทเดียว คือ แบดมินตันชาย/หญิง
          12. เทนนิส  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          13. บาสเกตบอล  มีประเภทเดียว คือ บาสเกตบอลชาย

#นักเรียนกฎหมาย
22 สิงหาคม 2561

อ้างอิง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562