13 ชนิดกีฬาอาชีพตามกฎหมาย

          กีฬาอาชีพ คือ กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และมีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อันเป็นคำจำกัดความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

          พระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดให้ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ เป็นผู้กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้กำหนดกีฬาอาชีพ ไว้ 13 ชนิดกีฬา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 22 สิงหาคม 2561) เป็นต้นไป คือ
          1. ฟุตบอล  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          2. กอล์ฟ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          3. เจ็ตสกี  มีประเภทเดียว คือ เจ็ตสกีชาย 
          4. วอลเลย์บอล  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          5. ตะกร้อ  มีประเภทเดียว คือ ตะกร้อชาย
          6. โบว์ลิ่ง  มีประเภทเดียว คือ โบว์ลิ่งชาย
          7. แข่งรถจักรยานยนต์  มีประเภทเดียว คือ แข่งรถจักรยานยนต์ชาย
          8. จักรยาน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          9. แข่งรถยนต์  มีประเภทเดียว คือ แข่งรถยนต์ชาย
          10. สนุกเกอร์  มีประเภทเดียว คือ สนุกเกอร์ชาย
          11. แบดมินตัน  มีประเภทเดียว คือ แบดมินตันชาย/หญิง
          12. เทนนิส  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง
          13. บาสเกตบอล  มีประเภทเดียว คือ บาสเกตบอลชาย

#นักเรียนกฎหมาย
22 สิงหาคม 2561

อ้างอิง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)