แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562


ข้อ 1 ข้อใดเป็นเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
ก. ให้ส่วนราชการใช้จ่ายได้รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
ข. ให้ส่วนราชการมีเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ
ค. รองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามนโยบาย New GFMIS Thai
ง. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้

ข้อ 2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ออกโดยอาศัยกฎหมายแม่บทใด
ก. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ค. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
ง. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

ข้อ 3 ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาคมีอำนาจเก็บรักษาเงินทดรองราชการไว้ ณ ที่ทำการ เพื่อสำรองจ่ายได้แห่งละไม่เกินเท่าใร
ก. 100,000 บาท
ข. 50,000 บาท
ค. 30,000 บาท
ง. 10,000 บาท

ข้อ 4 ดอกเบี้ยที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการจำนวนที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาไว้ ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ข. ไม่ต้องนำส่งรายได้แผ่นดิน เพราะถือเป็นดอกผลนิตินัย
ค. ไม่ต้องนำส่งรายได้แผ่นดิน เพราะกฎหมายกำหนดให้เป็นรายได้ของส่วนราชการผู้เบิก 
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อ 5 การเก็บรักษาเงินทดรองราชการจำนวนที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ต้องนำไปฝากธนาคารใด
ก. ธนาคารของรัฐประเภทออมทรัพย์
ข. ธนาคารของรัฐประเภทกระแสรายวัน
ค. ธนาคารรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์
ง. ธนาคารรัฐวิสาหกิจประเภทกระแสรายวัน

ข้อ 6 จากคำตอบในข้อ 5 การใช้จ่ายเงินทดรองราชการซึ่งไม่สามารถจ่ายผ่านระบบ e-Payment จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ธนาคารของรัฐที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ โอนเงินไปเข้าบัญชีกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค
ข. ธนาคารของรัฐที่เปิดบัญชีกระแสรายวัน โอนเงินไปเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อจ่ายเงินตามเช็ค
ค. ธนาคารรัฐวิสาหกิจที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ โอนเงินไปเข้าบัญชีกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค
ง. ธนาคารรัฐวิสาหกิจที่เปิดบัญชีกระแสรายวัน โอนเงินไปเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อจ่ายเงินตามเช็ค

ข้อ 7 ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมทดรองราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค คือผู้ใด
ก. หัวหน้าสำนักงาน
ข. หัวหน้าสำนักงานผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ค. หัวหน้าสำนักงานผู้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. หัวหน้าสำนักงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 8 การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน

ข้อ 9 การนำเงินทดรองราชการส่งคืนคลังเนื่องจากหมดความจำเป็นต้องใช้แล้ว ต้องดำเนินการภายในกำหนดเท่าใด
ก. ภายใน 15 วัน
ข. ภายใน 15 วันทำการ
ค. ภายใน 30 วัน
ง. ภายใน 30 วันทำการ

ข้อ 10 ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง มีอำนาจเก็บรักษาเงินทดรองราชการไว้ ณ ที่ทำการ ได้ไม่เกินเท่าไร
ก. หนึ่งล้านบาท
ข. ห้าแสนบาท
ค. หนึ่งแสนบาท
ง. ห้าหมื่นบาท

ข้อ 11 ตัวเลือกในข้อใด สามารถใช้เป็นเหตุผลในการจ่ายเงินเป็นเช็ค
ก. มีเหตุขัดข้อง
ข. มีความจำเป็น
ค. มีความเร่งด่วน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 12 สัญญายืมเงินทดรองราชการจะต้องทำตามแบบที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานใด
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงบประมาณ
ง. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ข้อ 13 วิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องใด
ก. เงินทดรองราชการ
ข. การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
ค. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 14 หน่วยงานย่อยมีอำนาจเก็บรักษาเงินทดรองราชการไว้ ณ ที่ทำการ ไม่เกินจำนวนเท่าไร
ก. หนึ่งแสนบาท
ข. ห้าหมื่นบาท
ค. สามหมื่นบาท
ง. หนึ่งหมื่นบาท

ข้อ 15 กรณีผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายคืน จะต้องบันทึกการรับคืนในสัญญา พิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบ e-Payment และออกใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืมเป็นหลักฐาน ผู้ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวคือผู้ใด
ก. เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
ข. หัวหน้าส่วนราชการ
ค. ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 16 กรณีผู้ยืมไม่ได้ชำระคืนเงินยืมภายในกำหนด ผู้อำนวยการกองคลังจะต้องเรียกให้ชดใช้เงินยืม อย่างช้าไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก. ภายใน 15 วัน นับแต่วันยืม
ข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันยืม
ค. ภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนด
ง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนด

ข้อ 17 การรายงานยอดเงินทดรองราชการ ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจะต้องรายงานกรมบัญชีกลางเมื่อไร
ก. ทุก 3 เดือน
ข. ทุก 6 เดือน
ค. ทุกสิ้นปีงบประมาณ
ง. ทุกสิ้นปีปฏิทิน

ข้อ 18 ผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 คือใคร
ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อ 19 ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้กระทรวงการคลังมีอำนาจเพิ่ม ลดหรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการ
ก. มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร
ข. ตามความเหมาะสม
ค. ให้สอดคล้องกับฐานะการคลัง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 20 กรณีส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 จะต้องขอทำความตกลงกับใคร เพื่อได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
ก. กระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ไม่มีข้อใดถูก


เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ก. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำเงินทดรองราชการไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
ข้อ 2 ตอบ ข. อาศัยอำนาจตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่บัญญัติว่า "ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ หรือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี"
ข้อ 3 ตอบ ค. ตามข้อ 11 (2) ที่กำหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
ข้อ 4 ตอบ ก. ตามข้อ 12 วรรคท้าย กำหนดให้ดอกเบี้ยต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ 5 ตอบ ค. ตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง กำหนดให้นำเงินทดรองราชการจำนวนที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์
ข้อ 6 ตอบ ค. ตามข้อ 16 วรรคท้าย 
ข้อ 7 ตอบ ข. ตามข้อ 19 วรรคท้าย กำหนดให้ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้อนุมัติก็ได้
ข้อ 8 ตอบ ค. ตามข้อ 24 ไม่เกิน 90 วัน
ข้อ 9 ตอบ ข. ตามข้อ 29 ต้องส่งคืนคลังภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่หมดความจำเป็นต้องใช้
ข้อ 10 ตอบ ค. ตามข้อ 11 (1) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง เก็บรักษาได้ไม่เกิน 100,000 บาท
ข้อ 11 ตอบ ง. ตามข้อ 16 วรรคท้าย กรณีมีเหตุขัดข้องหรือจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment ให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค
ข้อ 12 ตอบ ก. ตามข้อ 18 กระทรวงการคลังกำหนดแบบของสัญญายืมเงิน
ข้อ 13 ตอบ ข. ตามข้อ 13 
ข้อ 14 ตอบ ง. ตามข้อ 11 (3) ไม่เกิน 10,000 บาท
ข้อ 15 ตอบ ก. ตามข้อ 26 ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
ข้อ 16 ตอบ ง. ตามข้อ 28 วรรคหนึ่ง อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนด
ข้อ 17 ตอบ ค. ตามข้อ 30 ต้องรายงานทุกสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ 18 ตอบ ค. ตามข้อ 5 ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 19 ตอบ ก. ตามข้อ 7 วรรคสอง มูลเหตุจะต้องมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งจะทำให้กระทรวงการคลังมีอำนาจเพิ่ม ลดหรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการ ส่วนตัวเลือกข้อ ข. และ ค. เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเพิ่ม ลดหรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการ
ข้อ 20 ตอบ ก. ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
#นักเรียนกฎหมาย
10 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)