สคร. เปิดสอบ นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา

          สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา และนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 2 อัตรา


          รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ https://sepo.thaijobjob.com/ วันที่ 20 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 

          สำหรับตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

          ขอบเขตการสอบ สอบข้อเขียน 200 คะแนน ดังนี้
          1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ (คลิก)
          2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
          3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
              3.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น
                    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
                    - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                    - ประมวลกฎหมายอาญา
                    - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                    - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แนวข้อสอบ คลิก)
              3.2 ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
                    - พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(คลิก) (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ประกาศ คสช.) (ฉบับที่ 4) (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) (ฉบับที่ 7) 
                    - พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (คลิก)
                    - กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง


#นักเรียนกฎหมาย
15 สิงหาคม 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)