สคร. เปิดสอบ นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา

          สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา และนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 2 อัตรา


          รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ https://sepo.thaijobjob.com/ วันที่ 20 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 

          สำหรับตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

          ขอบเขตการสอบ สอบข้อเขียน 200 คะแนน ดังนี้
          1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ (คลิก)
          2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
          3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
              3.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น
                    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
                    - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                    - ประมวลกฎหมายอาญา
                    - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                    - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แนวข้อสอบ คลิก)
              3.2 ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
                    - พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(คลิก) (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ประกาศ คสช.) (ฉบับที่ 4) (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) (ฉบับที่ 7) 
                    - พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (คลิก)
                    - กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง


#นักเรียนกฎหมาย
15 สิงหาคม 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562