ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

          11 ส.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2565 ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป เดินรถ ตี 5 - 10 โมง และบ่าย 3 - 3 ทุ่ม และห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ใน 8 ทาง 

          
          เมื่อวานนี้ (10 สิงหาคม 2561) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปเดิน และห้ามจอดรถในทางบางสาย พ.ศ. 2561 
          เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในหลายเส้นทาง โดยมีการปิดกั้นช่องทางการจราจร ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น 
          ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อให้เหมาะสมกับการจราจรในทางบางสาย ในระหว่างการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

          1. ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เดินรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. และตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ใน 8 สาบทาง ต่อไปนี้
              - ถนนลาดพร้าว ตั้งแต่ ห้าแยกลาดพร้าว ถึง สี่แยกบางกะปิ
              - ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ สี่แยกบางกะปิ ถึง แยกนิด้า
              - ถนนรามคำแหง ตั้งแต่ แยกรามคำแหง ถึง แยกบ้านม้า
              - ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ ห้าแยกปากเกร็ด ถึง วงเวียนบางเขน
              - ถนนรามอินทรา ตั้งแต่ วงเวียนบางเขน ถึง แยกมีนบุรี
              - ถนนสีหบุรานุกิจ ตั้งแต่ แยกมีนบุรี ถึง คลองสามวา
              - ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ สามแยกบางกะปิ ถึง แยกศรีเทพา
              - ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ แยกศรีเทพา ถึง แยกเทพารักษ์

          2. ห้ามจอดรถทุกชนิด ทั้ง 2 ฝั่งตลอดเวลา ใน 8 ทางดังกล่าว

          3. ให้ระงับการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดที่ใช้กับ 8 ทางดังกล่าว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ไว้เป็นการชั่วคราว

          4. รถบรรทุกที่ได้รับผ่อนผันจากเจ้าพนักงานจราจร และรถบรรทุกอื่นซึ่งมีข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ข้อสังเกตของผู้เขียน
          ประเด็นน่าคิดต่อยอดจากบทความนี้นะครับ เช่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร มีที่มาและบทบาทหน้าที่อย่างไร ต่างจากตำแหน่งเจ้าพนักงานจราจรอื่นอย่างไรบ้าง 
          เนื่องจากโดยปกติแล้วจะพบเห็นการประกาศ/ข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัด เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัด หรือเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ ไม่มากนักที่จะพบเห็นข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร


#นักเรียนกฎหมาย
11 สิงหาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)