รวมพระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ลำดับ 1 - 71)พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ให้นิยามความหมายของคำว่า "หน่วยงานของรัฐ" ที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ ว่าหมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย


ปัจจุบันได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นหลายฉบับ ผมจึงได้รวบรวมไว้ในนี้ครบทุกฉบับ (อัพเดตล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2564) ประกอบด้วยหน่วยงานต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา
7. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. สถาบันพระปกเกล้า
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
13. สำนักงานศาลปกครอง
14. สำนักงานศาลยุติธรรม
15. สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (องค์การมหาชน)
16. สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (องค์การมหาชน)
17. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
18. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
19. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
20. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
21. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
22. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
23. กองทุนบำเห็นบำนาญข้าราชการ
24. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
25. แพทยสภา
26. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
27. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28. สภาเภสัชกรรม
29. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
30. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
31. ทันตแพทยสภา
32. สภาการพยาบาล
33. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
34. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
35. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
36. สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
37. คุรุสภา
38. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
39. ธนาคารแห่งประเทศไทย
40. สภาวิศวกร
41. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
42. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
43. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
44. สภากายภาพบำบัด
45. สภาสถาปนิก
46. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
47. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
48. สำนักงานอัยการสูงสุด
49. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
50. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
51. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
52. สภาเทคนิคการแพทย์
53. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
54. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
55. กองทุนประกันชีวิต
56. กองทุนประกันวินาศภัย
57. สภาวิชาชีพบัญชี
58. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
59. สัตวแพทยสภา
60. กองทุนการออมแห่งชาติ
61. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
62. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
63. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
64. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
65. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
66. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
67. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
68. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
69. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
70. สภาการแพทย์แผนไทย
71. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ได้กำหนดเป็นหลักการ ให้หน่วยงานต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้แก่
1) องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่เป็นองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

อ้างอิง / คลิกดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับ 7-8 ตาม
พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

ลำดับ 58 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2559

ลำดับ 59-60 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2561

ลำดับ 61-64 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2562
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)