กรมศุลกากร เปิดรับนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

          กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 30 อัตรา วันที่ 21 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2561

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
              1.1 บัญชี
              1.2 บริหารธุรกิจ
              1.3 เศรษฐศาสตร์
              1.4 นิติศาสตร์
              1.5 รัฐศาสตร์
              1.6 บริหารรัฐกิจ
              1.7 รัฐประศาสนศาสตร์
              1.8 วิศวกรรมศาสตร์
              1.9 วิทยาศาสตร์กายภาพ
              1.10 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
              1.11 คณิตศาสตร์และสถิติ
              1.12 คอมพิวเตอร์
              1.13 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
              1.14 สารสนเทศศาสตร์
              1.15 เกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
          2. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

          หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
          ใช้วิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
          1. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 50 คะแนน
          2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ประกอบด้วย
              2.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 
              2.2 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 
              2.3ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
          3. ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณและจรรยาของข้าราชการ และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 50 คะแนน

ความคิดเห็น