คุณสมบัติ เลขาธิการ EEC

 

          พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 กำหนดให้มี คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เป็นบอร์ดบริหารนโยบาย 
          มี เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เลขาธิการ กพอ. หรือเลขาธิการ EEC) รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงาน EEC และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน 
          กฎหมายกำหนดให้ เลขาธิการ EEC จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกำหนด 
          และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายฯ ได้มีประกาศกำหนดคุณสมบัติของเลขาธิการ EEC และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันเดียวกัน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การกำหนดความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้
          1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง
          2. มีความรู้ในด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง การพัฒนาธุรกิจและบริหารความเสี่ยง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณปัจจัยที่มีผลการเปลี่ยนแปลง
          3. มีความรู้ในการด้านพัฒนาและการบริหารโครงการโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
          4. มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ
          5. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ต่อไปนี้
              5.1 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐเทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
              5.2 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ในขณะดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
              5.3 เป็นหรือเคยเป็นเลขาธิการ หรือเป็นหรือเคยเป็นพนักงานของสำนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองเลขาธิการ

          นอกจากนี้มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเลขาธิการ EEC ดังนี้
          6. มีสัญชาติไทย 
          7. มีอายุไม่เกิน 65 ปี สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา 
          8. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
              8.1 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
              8.2 เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
              8.3 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
              8.4 เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
              8.5 เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง              8.6 เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 23 (ในสัญญาที่ทำกับกับสำนักงานหรือในกิจการที่กระทำหรือจะกระทำให้แก่สำนักงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)
              8.7 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือเคยถูกตัดสิทธิมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
              8.8 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
              8.9 เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด เพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
              8.10 เคยต้องคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
              8.11 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก

#นักเรียนกฎหมาย
13 สิงหาคม 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)