13 เหตุผลที่ทำให้อาชีพรับราชการน่าสนใจ

          ในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนไม่แน่นอน อาชีพที่มีความมั่นคงที่สุดคงหนีไม่พ้นอาชีพรับราชการ เนื่องจากมีระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตอบแทนเงินเดือนที่ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน โดยมีเหตุผล 13 ข้อ ที่ทำให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่น่าสนใจ และมีความมั่นคงในชีวิต ได้แก่
          การลา 10 ประเภท

          ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
          เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
          เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
          เครื่องราชอิสริยาภรณ์
          บำเหน็จความชอบ
          บำเหน็จบำนาญ
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
          ค่าเช่าบ้าน
          เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
          รถประจำตำแหน่ง
          โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล#นักเรียนกฎหมาย
21 กันยายน 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย