13 เหตุผลที่ทำให้อาชีพรับราชการน่าสนใจ

          ในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนไม่แน่นอน อาชีพที่มีความมั่นคงที่สุดคงหนีไม่พ้นอาชีพรับราชการ เนื่องจากมีระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตอบแทนเงินเดือนที่ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน โดยมีเหตุผล 13 ข้อ ที่ทำให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่น่าสนใจ และมีความมั่นคงในชีวิต ได้แก่
          การลา 10 ประเภท

          ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
          เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
          เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
          เครื่องราชอิสริยาภรณ์
          บำเหน็จความชอบ
          บำเหน็จบำนาญ
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
          ค่าเช่าบ้าน
          เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
          รถประจำตำแหน่ง
          โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล#นักเรียนกฎหมาย
21 กันยายน 2561

ความคิดเห็น