รวมแนวข้อสอบ และไฮไลท์ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

   จากที่ผู้เขียน ได้จัดทำแนวข้อสอบ และไฮไลท์กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยแยกบทความออกเป็นหลายครั้ง (เนื่องจากภาระงานในปัจจุบันจำนวนมาก ไม่สามารถจัดทำให้เสร็จได้ภายในครั้งเดียว) ทำให้ไม่เป็นหมวดหมู่กระจัดกระจายกันไปตามเวลา 
   ณ วันนี้ เมื่อได้จัดทำแนวข้อสอบและไฮไลท์ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครบถ้วนทั้งฉบับแล้ว จึงนำมารวบรวมไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกขึ้น
   1. แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 1-11)
   2. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 12-20)
   3. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 21-33)
   4. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 34-43)
   5. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 44-63)
   6. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 64-87)

#นักเรียนกฎหมาย
4 กันยายน 2561

ความคิดเห็น