ค่าตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

          ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ออกตามความในประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
          กำหนดให้ ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือน โดยข้าราชการในแต่ละประเภทและระดับต่างๆ จะได้รับในอัตราตามตารางต่อไปนี้
          อย่างไรก็ตาม การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ดังนี้
          1. ข้าราชการจะต้องมีผลการปฏิบัติราชการในเดือนนั้นๆ ในเกณฑ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนวันทำการในเดือนนั้น
          2. ผู้ที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในเดือนใด ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการ
          3. กรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน ผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          4. ผู้ที่ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับระยะเวลาดังกล่าว
          5. ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เป็นเวลา 1 เดือน
          6. ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เป็นเวลา 3 เดือน
          7. ผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีคำสั่งให้ข้าราชการสำนักงานผู้นั้นรับราชการต่อไป
          8. กรณีพ้นจากการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนที่มีคำสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรณีถึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

#นักเรียนกฎหมาย
 10 กันยายน 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)