ค่าตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

          ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ออกตามความในประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
          กำหนดให้ ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือน โดยข้าราชการในแต่ละประเภทและระดับต่างๆ จะได้รับในอัตราตามตารางต่อไปนี้
          อย่างไรก็ตาม การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ดังนี้
          1. ข้าราชการจะต้องมีผลการปฏิบัติราชการในเดือนนั้นๆ ในเกณฑ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนวันทำการในเดือนนั้น
          2. ผู้ที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในเดือนใด ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการ
          3. กรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน ผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          4. ผู้ที่ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับระยะเวลาดังกล่าว
          5. ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เป็นเวลา 1 เดือน
          6. ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เป็นเวลา 3 เดือน
          7. ผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีคำสั่งให้ข้าราชการสำนักงานผู้นั้นรับราชการต่อไป
          8. กรณีพ้นจากการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนที่มีคำสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรณีถึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

#นักเรียนกฎหมาย
 10 กันยายน 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง