ร่างพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....

          สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... เป็นเรื่องเสร็จที่ 824/2561 
          ประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างพ.ร.บ.นี้ คือ มีกลไกการจัดทำกฎหมายที่โปร่งใส มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบตามเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นภาระกับประชาชนเกินสมควร กฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน และมีช่องทางในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ผ่านระบบกลาง ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย
          ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น ร่างมาตรา 38 กำหนดว่าเมื่อมีแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถ คลิกอ่าน ร่างพ.ร.บ. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพ.ร.บ. (Checklist) 

#นักเรียนกฎหมาย
11 กันยายน 2561

ที่มา 
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฤษฎีกาสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561


ความคิดเห็น