ร่างพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....

          สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... เป็นเรื่องเสร็จที่ 824/2561 
          ประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างพ.ร.บ.นี้ คือ มีกลไกการจัดทำกฎหมายที่โปร่งใส มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบตามเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นภาระกับประชาชนเกินสมควร กฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน และมีช่องทางในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ผ่านระบบกลาง ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย
          ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น ร่างมาตรา 38 กำหนดว่าเมื่อมีแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถ คลิกอ่าน ร่างพ.ร.บ. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพ.ร.บ. (Checklist) 

#นักเรียนกฎหมาย
11 กันยายน 2561

ที่มา 
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฤษฎีกาสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)