ธุรกิจทัวร์นำเที่ยว ต้องทำประกันอุบัติเหตุให้คณะทัวร์


          ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะต้องจัดให้มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่คณะทัวร์ในระหว่างการเดินทาง

          คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ (คลิกดู ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนพิเศษ 240 ง/หน้า 24/28 กันยายน 2561)

          หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่คณะทัวร์ ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

          ทั้งนี้ จำนวนเงินเอาประกันแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อคน ส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อคน

#นักเรียนกฎหมาย
28 กันยายน 2561


ความคิดเห็น