ธุรกิจทัวร์นำเที่ยว ต้องทำประกันอุบัติเหตุให้คณะทัวร์


          ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะต้องจัดให้มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่คณะทัวร์ในระหว่างการเดินทาง

          คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ (คลิกดู ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนพิเศษ 240 ง/หน้า 24/28 กันยายน 2561)

          หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่คณะทัวร์ ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

          ทั้งนี้ จำนวนเงินเอาประกันแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อคน ส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อคน

#นักเรียนกฎหมาย
28 กันยายน 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)