ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ในระบบขนส่งสาธารณะ

          กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ได้ให้อำนาจคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรทางบก 
          คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออก ประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 213 ง วันที่ 3 กันยายน 2561) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยแบ่งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ออกเป็น 7 กลุ่ม คือ

          1. ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป (Public Facilities) 
          คือ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะนำผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (ยกเว้นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม) มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ
          1.1 พื้นสีขาว  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ
          1.2 พื้นสีน้ำเงิน  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว


          - ห้องสุขา (ทั่วไป) 
          - ห้องสุขา (ผู้ชาย)
          - ห้องสุขา (ผู้หญิง)
          - กรุณาแบ่งปันที่นั่ง
          - ที่นั่งสำหรับพระภิกษุ หรือนักบวช
          - ลิฟต์
          - บันไดเลื่อน
          - บันได
          - ทางเลื่อน
          - ทางข้าม
          - ห้องสวดมนต์
          - ห้องแต่งตัวผู้ชาย
          - ห้องแต่งตัวผู้หญิง
          - ห้องรับฝากเสื้อ
          - ห้องอาบน้ำ
          - ห้องปฐมพยาบาล
          - จุดบริการน้ำดื่ม
          - สถานที่รับดูแลเด็ก
          - ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม
          - สถานีตำรวจ/ป้อมตำรวจ
          - จุดแจ้งของหายและรับคืน
          - จุดนัดพบ
          - เคาน์เตอร์เช็คอิน/ ต้อนรับ
          - พื้นที่สูบบุหรี่
          - ถังขยะ
          - รีไซเคิล
          - ธนาคาร/จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
          - ตู้บริการเงินสดอัตโนมัติ
          - จุดชำระเงิน
          - พื้นที่จำหน่ายสินค้า
          - ร้านค้าปลอดภาษี
          - ร้านหนังสือ
          - ร้านอาหาร
          - ร้านกาแฟ
          - ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
          - ร้านขายยา
          - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
          - จุดประชาสัมพันธ์/บริการข้อมูล
          - จุดบริการข้อมูลที่พัก/จองที่พัก
          - โทรศัพท์
          - โทรสาร
          - ไปรษณีย์
          - บริการอินเตอร์เน็ต
          - ห้องให้นมบุตร

          2. ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม (Transport Facilities) 
          เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะนำผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการคมนาคม มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ
          2.1 พื้นสีขาว  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ
          2.2 พื้นสีน้ำเงิน  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว


          - ที่จอดรถ
          - เที่ยวบินขาออก
          - เที่ยวบินขาเข้า
          - เชื่อมต่อเที่ยวบิน
          - สถานที่รวมสัมภาระเดินทาง
          - ตู้เก็บสัมภาระเดินทาง
          - รถเข็นสัมภาระเดินทาง
          - สถานที่รับสัมภาระเดินทาง
          - บริการขนส่งกระเป๋าเดินทาง
          - ที่ขายตั๋ว/ตู้ขายตั๋ว
          - ศุลกากร
          - ตรวจคนเข้าเมือง
          - อากาศยาน/ท่าอากาศยาน
          - รถไฟ/สถานีรถไฟ
          - รถโดยสาร/สถานีขนส่ง
          - เรือโดยสาร/ท่าเทียบเรือ
          - รถแท็กซี่
          - รถเช่า/บริการรถเช่า
          - รถประจำทาง/จุดจอดรถประจำทาง
          - จักรยาน
          - รถราง
          - รถกระเช้า
          - รถรางลอยฟ้า
          - เฮลิคอปเตอร์
          - รถไฟฟ้า/สถานีรถไฟฟ้า 

          3. ป้ายสัญลักษณ์ห้าม (Prohibition) 
          มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ กระทำการหรือกิจกรรมบางอย่าง มีลักษณะเป็นป้ายวงกลม พื้นสีขาว เส้นขอบป้ายและเส้นคาดสีแดง ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ 


          - การห้ามทั่วไป
          - ห้ามสูบบุหรี่
          - ห้ามจุดไฟ/ห้ามวัตถุไวไฟ
          - ห้ามเข้า/ห้ามบุกรุก
          - ห้ามจอดรถ
          - ห้ามรถจักรยานผ่าน
          - ห้ามผ่าน
          - ห้ามวิ่ง
          - ห้ามจับ/ห้ามสัมผัส
          - ห้ามทิ้งขยะ
          - ห้ามวางเท้าบนเก้าอี้
          - ห้ามนำกระเป๋าเดินทางเข้า
          - ห้ามดื่ม
          - ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
          - ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
          - ห้ามถ่ายรูป
          - ห้ามใช้แฟลชขณะถ่ายรูป
          - ห้ามใช้รถเข็นเด็ก
          - ห้ามว่ายน้ำ
          - ห้ามตั้งแค้มป์
          - ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
          - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
          - ห้ามพกพาอาวุธ
          - ห้ามนำสัมภาระขนาดใหญ่เข้าในสถานี
          - ห้ามนำลูกโป่งเข้าในสถานี
          - ห้ามนำทุเรียนหรืออาหารมีกลิ่นแรงเข้าในสถานี
          - ห้ามหาบเร่

          4. ป้ายสัญลักษณ์เตือน (Warning) 
          เพื่อเตือนผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ให้กระทำการหรือกิจกรรมบางอย่าง มีลักษณะเป็นป้ายสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีเหลือง เส้นของป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ 


          - ระวังอันตราย/การเตือนทั่วไป
          - ระวังสิ่งกีดขวาง
          - ระวังพื้นต่างระดับ (ขึ้น)
          - ระวังพื้นต่างระดับ (ลง)
          - ระวังพื้นลื่น
          - ระวังตก
          - ระวังศีรษะ
          - ระวังไฟฟ้าแรงสูง
          - ยืนให้พ้นจากระยะปิดประตู

          5. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety) 
          เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมหรือพื้นที่ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 3 ชนิด คือ
          5.1 พื้นสีแดง  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว
          5.2 พื้นสีขาว  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีเขียว
          5.3 พื้นสีขาว  เส้นขอบและเส้นคาดสีแดง ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ


          - อุปกรณ์ดับเพลิงยกหิ้ว
          - ปุ่มฉุกเฉิน
          - จุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้
          - สายดับเพลิง
          - โทรศัพท์ฉุกเฉิน
          - บันไดหนีไฟ
          - ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้
          - ทางออกฉุกเฉิน
          - พื้นที่ปลอดภัย

          6.  ป้ายสัญลักษณ์จำกัดสิทธิ์ (Mandatory) 
          เป็นการจำกัดสิทธิ์ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ในการกระทำการหรือกิจกรรมบางอย่าง มีลักษณะเป็นป้ายวงกลม พื้นสีน้ำเงินหรือสีฟ้า เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว


          - การจำกัดสิทธิ์ทั่วไป
          - กรุณางดใช้เสียง
          - กรุณายืนชิดด้านขวา
          - กรุณายืนชิดด้านซ้าย
          - กรุณาเข้าแถวเรียงหนึ่ง
          - กรุณาเข้าแถวเรียงสอง
          - กรุณาเข้าแถวเรียงสาม
          - กรุณาอุ้มสัตว์เลี้ยงของท่าน
          - กรุณาจูงเด็ก

          7. ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ (Accessible Facilities) 
          มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะนำผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด
          7.1 พื้นสีน้ำเงิน  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว
          7.2 พื้นสีขาว  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีน้ำเงิน


          - สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ
          - สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ
          - ห้องสุขาทั่วไปที่คนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ สามารถใช้บริการได้
          - ห้องสุขาเฉพาะสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ
          - ทางลาดสำหรับผู้ใช้รถเข็น
          - ทางร่วมของรถเข็น
          - ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ
          - ที่จอดรถยนต์สำหรับผู้สูงอายุ
          - ลิฟต์เฉพาะสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ
          - เครื่องช่วยฟัง
          - เครื่องช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน
          - โทรศัพท์เสียง
          - บริการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
          - บริการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น
          - บริการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา การรับรู้ และออทิสติก

#นักเรียนกฎหมาย
3 กันยายน 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)