ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ในระบบขนส่งสาธารณะ

          กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ได้ให้อำนาจคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรทางบก 
          คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออก ประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 213 ง วันที่ 3 กันยายน 2561) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยแบ่งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ออกเป็น 7 กลุ่ม คือ

          1. ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป (Public Facilities) 
          คือ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะนำผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (ยกเว้นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม) มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ
          1.1 พื้นสีขาว  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ
          1.2 พื้นสีน้ำเงิน  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว


          - ห้องสุขา (ทั่วไป) 
          - ห้องสุขา (ผู้ชาย)
          - ห้องสุขา (ผู้หญิง)
          - กรุณาแบ่งปันที่นั่ง
          - ที่นั่งสำหรับพระภิกษุ หรือนักบวช
          - ลิฟต์
          - บันไดเลื่อน
          - บันได
          - ทางเลื่อน
          - ทางข้าม
          - ห้องสวดมนต์
          - ห้องแต่งตัวผู้ชาย
          - ห้องแต่งตัวผู้หญิง
          - ห้องรับฝากเสื้อ
          - ห้องอาบน้ำ
          - ห้องปฐมพยาบาล
          - จุดบริการน้ำดื่ม
          - สถานที่รับดูแลเด็ก
          - ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม
          - สถานีตำรวจ/ป้อมตำรวจ
          - จุดแจ้งของหายและรับคืน
          - จุดนัดพบ
          - เคาน์เตอร์เช็คอิน/ ต้อนรับ
          - พื้นที่สูบบุหรี่
          - ถังขยะ
          - รีไซเคิล
          - ธนาคาร/จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
          - ตู้บริการเงินสดอัตโนมัติ
          - จุดชำระเงิน
          - พื้นที่จำหน่ายสินค้า
          - ร้านค้าปลอดภาษี
          - ร้านหนังสือ
          - ร้านอาหาร
          - ร้านกาแฟ
          - ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
          - ร้านขายยา
          - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
          - จุดประชาสัมพันธ์/บริการข้อมูล
          - จุดบริการข้อมูลที่พัก/จองที่พัก
          - โทรศัพท์
          - โทรสาร
          - ไปรษณีย์
          - บริการอินเตอร์เน็ต
          - ห้องให้นมบุตร

          2. ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม (Transport Facilities) 
          เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะนำผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการคมนาคม มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ
          2.1 พื้นสีขาว  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ
          2.2 พื้นสีน้ำเงิน  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว


          - ที่จอดรถ
          - เที่ยวบินขาออก
          - เที่ยวบินขาเข้า
          - เชื่อมต่อเที่ยวบิน
          - สถานที่รวมสัมภาระเดินทาง
          - ตู้เก็บสัมภาระเดินทาง
          - รถเข็นสัมภาระเดินทาง
          - สถานที่รับสัมภาระเดินทาง
          - บริการขนส่งกระเป๋าเดินทาง
          - ที่ขายตั๋ว/ตู้ขายตั๋ว
          - ศุลกากร
          - ตรวจคนเข้าเมือง
          - อากาศยาน/ท่าอากาศยาน
          - รถไฟ/สถานีรถไฟ
          - รถโดยสาร/สถานีขนส่ง
          - เรือโดยสาร/ท่าเทียบเรือ
          - รถแท็กซี่
          - รถเช่า/บริการรถเช่า
          - รถประจำทาง/จุดจอดรถประจำทาง
          - จักรยาน
          - รถราง
          - รถกระเช้า
          - รถรางลอยฟ้า
          - เฮลิคอปเตอร์
          - รถไฟฟ้า/สถานีรถไฟฟ้า 

          3. ป้ายสัญลักษณ์ห้าม (Prohibition) 
          มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ กระทำการหรือกิจกรรมบางอย่าง มีลักษณะเป็นป้ายวงกลม พื้นสีขาว เส้นขอบป้ายและเส้นคาดสีแดง ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ 


          - การห้ามทั่วไป
          - ห้ามสูบบุหรี่
          - ห้ามจุดไฟ/ห้ามวัตถุไวไฟ
          - ห้ามเข้า/ห้ามบุกรุก
          - ห้ามจอดรถ
          - ห้ามรถจักรยานผ่าน
          - ห้ามผ่าน
          - ห้ามวิ่ง
          - ห้ามจับ/ห้ามสัมผัส
          - ห้ามทิ้งขยะ
          - ห้ามวางเท้าบนเก้าอี้
          - ห้ามนำกระเป๋าเดินทางเข้า
          - ห้ามดื่ม
          - ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
          - ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
          - ห้ามถ่ายรูป
          - ห้ามใช้แฟลชขณะถ่ายรูป
          - ห้ามใช้รถเข็นเด็ก
          - ห้ามว่ายน้ำ
          - ห้ามตั้งแค้มป์
          - ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
          - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
          - ห้ามพกพาอาวุธ
          - ห้ามนำสัมภาระขนาดใหญ่เข้าในสถานี
          - ห้ามนำลูกโป่งเข้าในสถานี
          - ห้ามนำทุเรียนหรืออาหารมีกลิ่นแรงเข้าในสถานี
          - ห้ามหาบเร่

          4. ป้ายสัญลักษณ์เตือน (Warning) 
          เพื่อเตือนผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ให้กระทำการหรือกิจกรรมบางอย่าง มีลักษณะเป็นป้ายสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีเหลือง เส้นของป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ 


          - ระวังอันตราย/การเตือนทั่วไป
          - ระวังสิ่งกีดขวาง
          - ระวังพื้นต่างระดับ (ขึ้น)
          - ระวังพื้นต่างระดับ (ลง)
          - ระวังพื้นลื่น
          - ระวังตก
          - ระวังศีรษะ
          - ระวังไฟฟ้าแรงสูง
          - ยืนให้พ้นจากระยะปิดประตู

          5. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety) 
          เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมหรือพื้นที่ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 3 ชนิด คือ
          5.1 พื้นสีแดง  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว
          5.2 พื้นสีขาว  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีเขียว
          5.3 พื้นสีขาว  เส้นขอบและเส้นคาดสีแดง ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ


          - อุปกรณ์ดับเพลิงยกหิ้ว
          - ปุ่มฉุกเฉิน
          - จุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้
          - สายดับเพลิง
          - โทรศัพท์ฉุกเฉิน
          - บันไดหนีไฟ
          - ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้
          - ทางออกฉุกเฉิน
          - พื้นที่ปลอดภัย

          6.  ป้ายสัญลักษณ์จำกัดสิทธิ์ (Mandatory) 
          เป็นการจำกัดสิทธิ์ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ในการกระทำการหรือกิจกรรมบางอย่าง มีลักษณะเป็นป้ายวงกลม พื้นสีน้ำเงินหรือสีฟ้า เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว


          - การจำกัดสิทธิ์ทั่วไป
          - กรุณางดใช้เสียง
          - กรุณายืนชิดด้านขวา
          - กรุณายืนชิดด้านซ้าย
          - กรุณาเข้าแถวเรียงหนึ่ง
          - กรุณาเข้าแถวเรียงสอง
          - กรุณาเข้าแถวเรียงสาม
          - กรุณาอุ้มสัตว์เลี้ยงของท่าน
          - กรุณาจูงเด็ก

          7. ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ (Accessible Facilities) 
          มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะนำผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด
          7.1 พื้นสีน้ำเงิน  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีขาว
          7.2 พื้นสีขาว  เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีน้ำเงิน


          - สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ
          - สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ
          - ห้องสุขาทั่วไปที่คนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ สามารถใช้บริการได้
          - ห้องสุขาเฉพาะสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ
          - ทางลาดสำหรับผู้ใช้รถเข็น
          - ทางร่วมของรถเข็น
          - ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ
          - ที่จอดรถยนต์สำหรับผู้สูงอายุ
          - ลิฟต์เฉพาะสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ
          - เครื่องช่วยฟัง
          - เครื่องช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน
          - โทรศัพท์เสียง
          - บริการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
          - บริการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น
          - บริการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา การรับรู้ และออทิสติก

#นักเรียนกฎหมาย
3 กันยายน 2561


ความคิดเห็น