กรมการค้าต่างประเทศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน          กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
          โดยออก ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561
          เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ในการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารราชการ ที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ และ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
          มีสาระสำคัญ ดังนี้
          1. กรณีการพิจารณาการขออนุญาต การขอหนังสือรับรอง การขอขึ้นทะเบียน การขอต่อทะเบียน การจดแจ้ง หรือการดำเนินการอื่นใด ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
          2. กรณีที่มีความจำเป็น และต้องการสำเนาเอกสารตามข้อ 1. ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว
          3. กรณีมีการมอบอำนาจ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#นักเรียนกฎหมาย
24 กันยายน 2561

ที่มา  
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจความคิดเห็น