รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง : พรรคทางเลือกใหม่

          ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 68 ง วันที่ 6 กันยายน 2561 ได้เผยแพร่ ประกาศการรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ คือ พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) NEW ALTERNATIVE PARTY : NEWA           นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุมครั้งที่ 33/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (คลิก)
#นักเรียนกฎหมาย
6 กันยายน 2561

ความคิดเห็น