กรณีต้องห้ามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

          ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มี กระบวนการระงับข้อพิพาท ที่เกิดจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ทำหน้าที่คนกลางในการช่วยเหลือ เสนอแนะ หรือแก้ไขข้อพิพาท ภายในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และจัดทำข้อตกลงที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างคู่กรณี 


          อย่างไรก็ตาม ระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดกรณีต้องห้ามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ 4 กรณี คือ
          (1) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ
          (2) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผ่นดิน
          (3) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงต่อเด็ก
          (4) กรณีอื่นตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด (ปัจจุบันยังไม่มีการออกประกาศ)

#นักเรียนกฎหมาย
7 กันยายน 2561


ความคิดเห็น