กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ นิติกร 17 อัตรา และตำแหน่งอื่น รวม 23 อัตรา


          กรมเจ้าท่าประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 23 อัตรา โดยสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2561
          1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
          2. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 2 อัตรา
          3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 2 อัตรา
          4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
          5. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 17 อัตรา

สำหรับตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
          1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ และ
          2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

หลักสูตรและวิธีการสอบ
          1. สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
          ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
               1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานตำแหน่งนิติกร ประกอบด้วย
                     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายทั่วไป
                     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
                     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
                     - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     - ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                     - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                     - พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     - พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
          2. สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
          เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ผู้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

          *** สำหรับเนื้อหาและแนวข้อสอบวิชากฎหมายต่างๆ ของทุกตำแหน่งที่จะต้องใช้สอบในครั้งนี้ นักเรียนกฎหมายจะไปค้นหามาให้แบบไม่อั้น ขอให้ติดตาม นักเรียนกฎหมายตลอดนะครับ รับรองไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน ***

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
          ระบบรับสมัครสอบออนไลน์
          ประกาศรับสมัครสอบ
          เว็บไซต์ กรมเจ้าท่า
                    - ศูนย์ราชการสะดวก กรมเจ้าท่า
                    - e-Service กรมเจ้าท่า
          เว็บไซต์ กระทรวงคมนาคม

#นักเรียนกฎหมาย
2 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง