กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ นิติกร 17 อัตรา และตำแหน่งอื่น รวม 23 อัตรา


          กรมเจ้าท่าประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 23 อัตรา โดยสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2561
          1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
          2. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 2 อัตรา
          3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 2 อัตรา
          4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
          5. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 17 อัตรา

สำหรับตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
          1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ และ
          2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

หลักสูตรและวิธีการสอบ
          1. สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
          ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
               1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานตำแหน่งนิติกร ประกอบด้วย
                     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายทั่วไป
                     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
                     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
                     - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     - ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                     - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                     - พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     - พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
          2. สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
          เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ผู้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

          *** สำหรับเนื้อหาและแนวข้อสอบวิชากฎหมายต่างๆ ของทุกตำแหน่งที่จะต้องใช้สอบในครั้งนี้ นักเรียนกฎหมายจะไปค้นหามาให้แบบไม่อั้น ขอให้ติดตาม นักเรียนกฎหมายตลอดนะครับ รับรองไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน ***

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
          ระบบรับสมัครสอบออนไลน์
          ประกาศรับสมัครสอบ
          เว็บไซต์ กรมเจ้าท่า
                    - ศูนย์ราชการสะดวก กรมเจ้าท่า
                    - e-Service กรมเจ้าท่า
          เว็บไซต์ กระทรวงคมนาคม

#นักเรียนกฎหมาย
2 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)