แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 3) นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561

ข้อ 21 บุคคลใดไม่ใช่เจ้าท่าตามกฎหมาย
ก. ผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า
ข. ปลัดกระทรวง
ค. ผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าท่า
ง. ผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าท่า

ข้อ 22 ข้อใดกล่าวผิด
ก. เมืองท่า หมายถึง ทำเล หรือถิ่นที่ทอดจอดเรือเพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ
ข. เรือกล หมายถึง เรือที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล จะใช้กำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
ค. เรือเดินทะเล หมายถึง เรือที่มีลักษณะสำหรับใช้ในทะเล
ง. เรือลำน้ำ หมายถึง เรืออื่นที่มิใช่เรือทะเล

ข้อ 23 เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ คือเมืองใด
ก. เมืองที่เรือเดิน
ข. เมืองท่าที่เดินเรือ
ค. หัวเมืองท่า
ง. เมืองท่าที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย

ข้อ 24 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบทะเบียนชั่วคราว
ก. ใช้สำหรับเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือไทย
ข. ออกโดยพนักงานตรวจเรือกรมเจ้าท่า
ค. ออกโดยเจ้าพนักงานกงสุลไทย
ง. ใช้ได้ไม่เกิน 6 เดือน

ข้อ 25 กรณีการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย ณ เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ หากผู้รับโอนไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7 นายทะเบียนเรือจะต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก. เรียกใบทะเบียนคืน และถอนทะเบียน 
ข. ไม่ต้องเรียกใบทะเบียนคืน แต่ถอนทะเบียน
ค. ไม่ต้องเรียกใบทะเบียนและไม่ต้องถอนทะเบียน
ง. เรียกให้รายงานเหตุการณ์พร้อมเอกสารเพื่อถอนทะเบียน

ข้อ 26 การคัดค้านคำร้องขอจดทะเบียนเรือ กรณีเรือไทยที่จดทะเบียนได้ตกไปโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ต้องคัดค้านภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 14 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน

ข้อ 27 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือที่ผิดไปจากรายการในใบทะเบียน ต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก. โดยด่วน
ข. โดยพลัน
ค. ภายใน 7 วัน
ง. ภายใน 15 วัน

ข้อ 28 ตัวเลือกตามข้อใด มิใช่เหตุที่ทำให้การจดทะเบียนเรือไทยสิ้นไป
ก. สูญหาย
ข. ถูกข้าศึกยึด
ค. เปลี่ยนกรรมสิทธิ์
ง. อัปปาง

ข้อ 29 เอกสารใด ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติเรือได้
ก. ใบทะเบียนชั่วคราว
ข. แบบพิมพ์กรมเจ้าท่า
ค. สัญญาคนประจำเรือ
ง. สมุดปูมเรือ

ข้อ 30 ข้อใดผิด
ก. คนประจำเรือไทยที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 ซึ่งสามารถทำการค้าในน่านน้ำไทยได้ทุกคนต้องมีสัญชาติไทย
ข. เจ้าของเรือไทยที่มีเจตนาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจเรือเข้าใจผิดว่าเป็นเรือต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว มีหน้าที่จัดให้มีการชักธงชาติไทย
ง. เจ้าท่าต้องมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนและจำหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย เมื่ออธิบดีกรมประมงแจ้งว่าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ข. ดูนิยาม "เจ้าท่า"
ข้อ 22 ตอบ ค. ดูนิยาม "เรือทะเล" 
ข้อ 23 ตอบ ง. ดูมาตรา 15 บัญญัติว่า "เรือลำใดได้จดทะเบียนเป็นเรือไทย ณ เมืองท่าใด เมืองท่านั้นเป็นเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น"
ข้อ 24 ตอบ ก. ดูมาตรา 25
ข้อ 25 ตอบ ก. ดูมาตรา 28 ให้นายทะเบียนเรือประจำเมืองท่า เรียกใบทะเบียนคืน และให้ถอนทะเบียนนั้นเสีย
ข้อ 26 ตอบ ง. 30 วัน ตามมาตรา 30
ข้อ 27 ตอบ ก. ผู้ควบคุมเรือมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยด่วน ตามมาตรา 40
ข้อ 28 ตอบ ค. ดูมาตรา 45 วรรคหนึ่ง + มาตรา 22
ข้อ 29 ตอบ ข. ดูมาตรา 49
ข้อ 30 ตอบ ง. ดูมาตรา 54/5 (2) เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเรือ


#นักเรียนกฎหมาย
18 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)