การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด


          ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 520/2561
          การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ให้แยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี คือ          1. กรณีศึกษาธิการภาค ตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และอยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการกำหนดส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมจากโครงสร้างของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
          สำหรับกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคหรือมีผู้ดำรงตำแหน่งแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้พิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทเดียวกับตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นสำคัญ 
          ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งศึกษาธิการภาคไว้ เมื่อตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งศึกษาธิการภาคจึงต้องพิจารณาแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตำแหน่งนั้นได้
          2. กรณีศึกษาธิการจังหวัด ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมโดยผลของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเช่นเดียวกับกรณีสำนักงานศึกษาธิการภาค
          คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นตำแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง เป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่จะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้
          ดังนั้น การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด จึงต้องพิจารณาแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาไปรับราชการในตำแหน่งนั้นได้

ที่มา เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

#นักเรียนกฎหมาย
18 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)