การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด


          ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 520/2561
          การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ให้แยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี คือ          1. กรณีศึกษาธิการภาค ตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และอยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการกำหนดส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมจากโครงสร้างของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
          สำหรับกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคหรือมีผู้ดำรงตำแหน่งแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้พิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทเดียวกับตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นสำคัญ 
          ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งศึกษาธิการภาคไว้ เมื่อตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งศึกษาธิการภาคจึงต้องพิจารณาแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตำแหน่งนั้นได้
          2. กรณีศึกษาธิการจังหวัด ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมโดยผลของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเช่นเดียวกับกรณีสำนักงานศึกษาธิการภาค
          คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นตำแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง เป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่จะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้
          ดังนั้น การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด จึงต้องพิจารณาแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาไปรับราชการในตำแหน่งนั้นได้

ที่มา เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

#นักเรียนกฎหมาย
18 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น