การประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเกี่ยวกับหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง


ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9) เรื่องเสร็จที่ 1629/2560
          การที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ฟ้องลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นคดีแพ่ง 
ต่อมาศาลแรงงานได้มีหมายเรียกให้ไปไกล่เกลี่ย แต่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่มีระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติในการประนีประนอมยอมความไว้
          ในการนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะต้องดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลให้มีความชัดเจน
          เนื่องจากมาตรา 129 บัญญัติให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะผู้แทนนิติบุคคล จึงเป็นผู้มีอำนาจในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกำหนดด้วย
          สำหรับกรณีนี้ ไม่อาจนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งของกระทรวงการคลังมาปรับใช้ได้ เนื่องจากแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลังใช้บังคับกับส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น โดยมิได้ครอบคลุมถึงการพิจารณาคดีความต่างๆ ที่เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 
          เมื่อเงินและทรัพย์สินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน จึงถือเป็นเงินนอกงบประมาณ ย่อมไม่อาจนำแนวปฏิบัติของกระทรวงต่างๆ มาปรับใช้ได้

ที่มา  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

#นักเรียนกฎหมาย
29 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)