อุทธรณ์พ้นกำหนดเวลาในคดีปกครอง


คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 144/2555
          ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ต้องยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา ตามาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คือ ภายในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 
          แต่โดยที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำอุทธรณ์ดังกล่าวได้ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 อันเป็นวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
          ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนี้เป็นอันถึงที่สุด ประกอบกับกฎหมายกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองมิได้ให้อำนาจแก่ศาลที่จะมีคำสั่งย่นหรือขยายระยะเวลาอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ฉะนั้น ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งย่นหรือขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา 
          ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

หมายเหตุ  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
          มาตรา 73 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด"

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 193/8 บัญญัติว่า "ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดทำการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา"

ที่มา  เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง


#นักเรียนกฎหมาย
28 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)