อำนาจในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนของนายทะเบียนตามมาตรา 187 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535


ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) เรื่องเสร็จที่ 650/2561
          ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียน ตามมาตรา 187 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นายทะเบียนมีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอจดทะเบียน รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอจดทะเบียน
          โดยจะต้องพิจารณาว่าคำขอจดทะเบียนของบริษัทมีรายการครบถ้วน มีการแนบเอกสารครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ยื่นคำคัดค้านข้อบกพร่องดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
ซึ่งนายทะเบียนต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นแต่ละกรณีไป โดยการตรวจสอบดังกล่าวนายทะเบียนมีอำนาจในการสอบถามข้อเท็จจริงและเรียกให้ผู้ขอจดทะเบียน ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือนำบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำได้ตามความจำเป็น

ที่มา  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

#นักเรียนกฎหมาย
1 พฤศจิกายน 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง