อำนาจในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนของนายทะเบียนตามมาตรา 187 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535


ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) เรื่องเสร็จที่ 650/2561
          ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียน ตามมาตรา 187 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นายทะเบียนมีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอจดทะเบียน รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอจดทะเบียน
          โดยจะต้องพิจารณาว่าคำขอจดทะเบียนของบริษัทมีรายการครบถ้วน มีการแนบเอกสารครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ยื่นคำคัดค้านข้อบกพร่องดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
ซึ่งนายทะเบียนต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นแต่ละกรณีไป โดยการตรวจสอบดังกล่าวนายทะเบียนมีอำนาจในการสอบถามข้อเท็จจริงและเรียกให้ผู้ขอจดทะเบียน ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือนำบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำได้ตามความจำเป็น

ที่มา  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

#นักเรียนกฎหมาย
1 พฤศจิกายน 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)