อำนาจในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนของนายทะเบียนตามมาตรา 187 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535


ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) เรื่องเสร็จที่ 650/2561
          ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียน ตามมาตรา 187 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นายทะเบียนมีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอจดทะเบียน รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอจดทะเบียน
          โดยจะต้องพิจารณาว่าคำขอจดทะเบียนของบริษัทมีรายการครบถ้วน มีการแนบเอกสารครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ยื่นคำคัดค้านข้อบกพร่องดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
ซึ่งนายทะเบียนต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นแต่ละกรณีไป โดยการตรวจสอบดังกล่าวนายทะเบียนมีอำนาจในการสอบถามข้อเท็จจริงและเรียกให้ผู้ขอจดทะเบียน ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือนำบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำได้ตามความจำเป็น

ที่มา  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

#นักเรียนกฎหมาย
1 พฤศจิกายน 2561

ความคิดเห็น