นักกฎหมายต้องอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ

     เชื่อว่านักกฎหมายหลายๆ ท่าน ยังคงจำคำสอนของอาจารย์ที่พร่ำสอนพวกเราอยู่เป็นประจำได้ขึ้นใจ นั่นคือเรื่องการเป็นนักกฎหมายที่ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาความรู้หรืออัพเดตข้อมูลใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากการพัฒนาด้านกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ จำนวนมาก หากนักกฎหมายไม่พัฒนาตนเองในด้านการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ แล้ว ย่อมเสียโอกาสในความก้าวหน้า ตลอดจนงานที่ทำอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้

     วันนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่ง ที่เพิ่งประสบมาด้วยตนเองที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟัง เมื่อสัปดาห์ก่อน ผมได้เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการกำหนดข้อตกลง TOR ในการจ้างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการออกข้อสอบในการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพป./ผอ.สพม.) ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกข้อหนึ่งคือ การสอบข้อเขียนด้านกฎหมาย (ปรนัย) จำนวน 25 คะแนน มีกฎหมายทั้งสิ้น 22 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


     ซึ่งจากที่ผมได้ทำเว็บนักเรียนกฎหมายนี้ ทำให้ต้องพัฒนาตนเอง ค้นหาข้อมูลกฎหมายใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ และได้รู้ว่า พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งได้มีโอกาสทำ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ) เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจด้วย 


     ผมจึงได้เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุม เพื่อให้มีการเสนอความเห็นต่อ ก.ค.ศ. ซึึ่งมีหน้าที่และอำนาจกำหนดหลักสูตรวิธีการคัดเลือก เพราะหากไม่มีการแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกจาก พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา จนกระทั่งการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปได้ เช่น ผู้เข้าสอบอ่านกฎหมายฉบับเก่าที่ยกเลิกแล้วเนื่องจากไม่มีการแก้ไขหลักสูตร หรือผู้ออกข้อสอบไม่หยิบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาออกข้อสอบ แต่ก็ไม่ออกกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 ด้วย เพราะไม่มีการแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือก อีกทั้งยังทำให้วิชากฎหมายฉบับนี้ ไม่มีการทดสอบคัดเลือก จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้น  ซึ่งเชื่อว่า ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการคัดเลือก โดยแก้ไขให้ใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปัจจุบันแทน

     จากตัวอย่างที่เล่าสู่กันฟังนี้ แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ของนักกฎหมาย แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการได้พัฒนาตนเอง ได้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้การทำงานประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น..อย่างเหลือเชื่อจริงๆ ครับ

#นักเรียนกฎหมาย
11 ธันวาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)