ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นักกฎหมายต้องอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ

     เชื่อว่านักกฎหมายหลายๆ ท่าน ยังคงจำคำสอนของอาจารย์ที่พร่ำสอนพวกเราอยู่เป็นประจำได้ขึ้นใจ นั่นคือเรื่องการเป็นนักกฎหมายที่ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาความรู้หรืออัพเดตข้อมูลใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากการพัฒนาด้านกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ จำนวนมาก หากนักกฎหมายไม่พัฒนาตนเองในด้านการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ แล้ว ย่อมเสียโอกาสในความก้าวหน้า ตลอดจนงานที่ทำอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้

     วันนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่ง ที่เพิ่งประสบมาด้วยตนเองที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟัง เมื่อสัปดาห์ก่อน ผมได้เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการกำหนดข้อตกลง TOR ในการจ้างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการออกข้อสอบในการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพป./ผอ.สพม.) ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกข้อหนึ่งคือ การสอบข้อเขียนด้านกฎหมาย (ปรนัย) จำนวน 25 คะแนน มีกฎหมายทั้งสิ้น 22 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


     ซึ่งจากที่ผมได้ทำเว็บนักเรียนกฎหมายนี้ ทำให้ต้องพัฒนาตนเอง ค้นหาข้อมูลกฎหมายใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ และได้รู้ว่า พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งได้มีโอกาสทำ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ) เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจด้วย 


     ผมจึงได้เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุม เพื่อให้มีการเสนอความเห็นต่อ ก.ค.ศ. ซึึ่งมีหน้าที่และอำนาจกำหนดหลักสูตรวิธีการคัดเลือก เพราะหากไม่มีการแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกจาก พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา จนกระทั่งการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปได้ เช่น ผู้เข้าสอบอ่านกฎหมายฉบับเก่าที่ยกเลิกแล้วเนื่องจากไม่มีการแก้ไขหลักสูตร หรือผู้ออกข้อสอบไม่หยิบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาออกข้อสอบ แต่ก็ไม่ออกกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 ด้วย เพราะไม่มีการแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือก อีกทั้งยังทำให้วิชากฎหมายฉบับนี้ ไม่มีการทดสอบคัดเลือก จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้น  ซึ่งเชื่อว่า ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการคัดเลือก โดยแก้ไขให้ใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปัจจุบันแทน

     จากตัวอย่างที่เล่าสู่กันฟังนี้ แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ของนักกฎหมาย แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการได้พัฒนาตนเอง ได้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้การทำงานประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น..อย่างเหลือเชื่อจริงๆ ครับ

#นักเรียนกฎหมาย
11 ธันวาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-