รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ปี 2553)


     รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ปี 2553) จัดทำโดยสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื้อหาประกอบไปด้วย
     1. ความเป็นมาของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     2. สาระสำคัญของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     3. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และผลงานในรอบปี 2553
     4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     5. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
     6. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการตอบข้อหารือ และภาพกิจกรรมที่มา ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปี 2553


#นักเรียนกฎหมาย
7 เมษายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)