รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ปี 2553)


     รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ปี 2553) จัดทำโดยสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื้อหาประกอบไปด้วย
     1. ความเป็นมาของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     2. สาระสำคัญของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     3. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และผลงานในรอบปี 2553
     4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     5. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
     6. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการตอบข้อหารือ และภาพกิจกรรมที่มา ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปี 2553


#นักเรียนกฎหมาย
7 เมษายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)