รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ปี 2553)


     รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ปี 2553) จัดทำโดยสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื้อหาประกอบไปด้วย
     1. ความเป็นมาของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     2. สาระสำคัญของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     3. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และผลงานในรอบปี 2553
     4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     5. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
     6. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการตอบข้อหารือ และภาพกิจกรรมที่มา ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปี 2553


#นักเรียนกฎหมาย
7 เมษายน 2562

ความคิดเห็น