รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ปี 2553)


     รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ปี 2553) จัดทำโดยสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื้อหาประกอบไปด้วย
     1. ความเป็นมาของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     2. สาระสำคัญของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     3. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และผลงานในรอบปี 2553
     4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
     5. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
     6. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการตอบข้อหารือ และภาพกิจกรรมที่มา ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปี 2553


#นักเรียนกฎหมาย
7 เมษายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน