นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดาวน์โหลด นโยบายและแผนฯ PDF (74หน้า) 
#นักเรียนกฎหมาย
12 เมษายน 2562

ความคิดเห็น