กฎหมายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กฎหมายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวม 5 ฉบับ

1. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2562

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ.2562

4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 49) พ.ศ.2562

5. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2562

#นักเรียนกฎหมาย

ความคิดเห็น