โครงสร้างประมวลกฎหมายยาเสพติด


ประมวลกฎหมายยาเสพติด เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการจัดหมวดหมู่กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีบทบัญญัติรวม 186 มาตรา โดยมีโครงสร้างกฎหมายดังนี้

ภาค 1 การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ 1 บทบัญญัติทั่วไป

ลักษณะ 2 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    หมวด 1 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    หมวด 2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    หมวด 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ลักษณะ 3 การควบคุมยาเสพติด
    หมวด 1 บทบัญญัติทั่วไป
    หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
    หมวด 3 ประเภทของยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
    หมวด 4 การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
        ส่วนที่ 1 ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งไม่ต้องขออนุญาต
        ส่วนที่ 2 การอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
        ส่วนที่ 3 การอนุญาตโดยผู้อนุญาต
        ส่วนที่ 4 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
    หมวด 5 การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และการขึ้นทะเบียนตำรับวัตถุออกฤทธิ์
    หมวด 6 ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ
    หมวด 7 มาตรการควบคุมพิเศษ

ลักษณะ 4 การตรวจสอบทรัพย์สิน
    หมวด 1 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
    หมวด 2 มาตรการตรวจสอบทรัพย์สิน
    หมวด 3 มาตรการตรวจสอบทรัพย์สินตามมูลค่า
    หมวด 4 กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์

ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับสารระเหย

ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับ

ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ

ภาค 2 การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด
ลักษณะ 1 บทบัญญัติทั่วไป

ลักษณะ 2 คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ลักษณะ 3 การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ลักษณะ 4 การฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ภาค 3 บทกำหนดโทษ
ลักษณะ 1 บทบัญญัติทั่วไป

ลักษณะ 2 บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการอนุญาตสำหรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์

ลักษณะ 3 บทกำหนดโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ

ลักษณะ 4 บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์

ลักษณะ 5 บทกำหนดโทษเกี่ยวกับสารระเหย

ลักษณะ 6 บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับ

ลักษณะ 7 บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด และการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ

ลักษณะ 8 บทกำหนดโทษสำหรับการจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง หรือใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด

ลักษณะ 9 บทกำหนดโทษสำหรับความผิดต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานเจ้าหน้าที่

ลักษณะ 10 บทกำหนดโทษสำหรับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ลักษณะ 11 บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ลักษณะ 12 การบังคับโทษปรับ

ความคิดเห็น