โครงสร้างกฎหมาย พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562


พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมายกลางในการยุติข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท มีโครงสร้างของกฎหมายดังนี้

บททั่วไป 

หมวด 1 ผู้ไกล่เกลี่ย 

หมวด 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
   ส่วนที่ 1 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
   ส่วนที่ 2 การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท

หมวด 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

หมวด 4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
   ส่วนที่ 1 บททั่วไป
   ส่วนที่ 2 ผู้ไกล่เกลี่ย
   ส่วนที่ 3 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
   ส่วนที่ 4 การยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
   ส่วนที่ 5 ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน

หมวด 5 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

หมวด 6 บทกำหนดโทษ


ความคิดเห็น