สาระสำคัญ ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

สาระสำคัญ ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 

ความเป็นมา
    เดิม กรมการพัฒนาชุมชนได้ออก "ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552" และ "มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด พ.ศ. 2557" ต่อมาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน มีมติเสนอให้รวบรวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเห็นชอบด้วย จึงออกข้อบังคับฉบับใหม่ฉบับเดียว มีชื่อว่า "ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559"

คำจำกัดความ
    "ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน" คือ ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึง พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนด้วย
    "จริยธรรม" คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
    "จรรยา" คือ กรอบมาตรฐานความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จริยธรรมและจรรยาที่ต้องประพฤติปฏิบัติ
    1. ต้องยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    2. ต้องยึดมั่นในความเป็นตัวแทนของกรมการพัฒนาชุมชน ศรัทธาเชื่อมั่นต่อองค์กรและประชาชน โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ยึดหลักความเสมอภาค ให้เกียรติและมีมนุษยสัมพันธ์ต่อประชาชน
    3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
    4. ต้องเน้นหนักในการพัฒนาคนให้มีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ และปลูกฝังให้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
    5. ต้องอำนวยความสะดวกและพร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
    6. ต้องเป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชน และองค์กรชุมชน ด้วยความเป็นธรรม เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ และถูกต้องตามกฎหมาย
    7. ต้องดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท และต้องไม่ประพฤติผิดศีลธรรม
    8. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องรักษาจริยธรรมและจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับนี้ พร้อมเสริมสร้างให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

มาตรการบังคับใช้
    ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป หากข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ จะต้องดำเนินการดังนี้
    1. หากเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยข้าราชการ ให้ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ 
    2. หากมิใช่ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ
        2.1 ตักเตือน 
        2.2 นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลื่อนเงินเดือน หรือ
        2.3 สั่งให้ได้รับการพัฒนา

(ดาวน์โหลด ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559)
#นักเรียนกฎหมาย
27 มิถุนายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)