ข้อมูลกรมสรรพากร2562

ข้อมูลกรมสรรพากร 2562

ประวัติการจัดตั้ง (ดูรายละเอียด)
การจัดตั้งกรมสรรพากร (ดูรายละเอียด)
สถานที่ตั้ง (ดูรายละเอียด)
พระนามและนามอธิบดี (ดูรายละเอียด)
ตราประจำกระทรวงและกรม (ดูรายละเอียด)
พิพิธภัณฑ์กรม (ดูรายละเอียด)

วิสัยทัศน์
   จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

พันธกิจ
   1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
   2. ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
   3. เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

ค่านิยม  I A M R D
   Integrity จริยธรรมและจรรยาบรรณ
   Accountability ความรับผิดชอบ
   Mastery ความเป็นมืออาชีพ
   Respect & Responsiveness การให้เกียรติและสนองต่อลูกค้า

   Development การพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่

โครงสร้าง (ภาพจากเว็บกรมสรรพากร)
 
อำนาจหน้าที่
   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลดไฟล์)

ยุทธศาสตร์
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กร

ภารกิจ
   แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ปีงบประมาณ 2559 - 2563 (ดาวน์โหลดไฟล์)
   แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของกรมสรรพากร (ดาวน์โหลดไฟล์)

ลิ้งค์สำคัญ
   เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง mof.go.th
   เว็บไซต์ กรมสรรพากร rd.go.th
   เว็บไซต์ กรมสรรพสามิต excise.go.th
   เว็บไซต์ กรมศุลกากร customs.go.th

#นักเรียนกฎหมาย
18 กันยายน 2562

ความคิดเห็น