ข้อมูลกรมสรรพากร2562

ข้อมูลกรมสรรพากร 2562

ประวัติการจัดตั้ง (ดูรายละเอียด)

การจัดตั้งกรมสรรพากร (ดูรายละเอียด)

สถานที่ตั้ง (ดูรายละเอียด)

พระนามและนามอธิบดี (ดูรายละเอียด)

ตราประจำกระทรวงและกรม (ดูรายละเอียด)

พิพิธภัณฑ์กรม (ดูรายละเอียด)

วิสัยทัศน์
   จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

พันธกิจ
   1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
   2. ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
   3. เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

ค่านิยม  I A M R D
   Integrity จริยธรรมและจรรยาบรรณ
   Accountability ความรับผิดชอบ
   Mastery ความเป็นมืออาชีพ
   Respect & Responsiveness การให้เกียรติและสนองต่อลูกค้า
   Development การพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่

โครงสร้าง (ภาพจากเว็บกรมสรรพากร)
 
อำนาจหน้าที่
   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลดไฟล์)

ยุทธศาสตร์
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กร

ภารกิจ
   แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ปีงบประมาณ 2559 - 2563 (ดาวน์โหลดไฟล์)

   แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของกรมสรรพากร (ดาวน์โหลดไฟล์)

ลิ้งค์สำคัญ
   เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง mof.go.th

   เว็บไซต์ กรมศุลกากร customs.go.th

#นักเรียนกฎหมาย
18 กันยายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย