ข้อกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา


     พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 64 กำหนดให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่กำหนดในกฎกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2548 ไว้ 9 ข้อ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดพฤติการณ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งความประพฤติที่ถูกกำหนดไว้ ดังนี้
     1.หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
     2.เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
     3.พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
     4.ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
     5.ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนในเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
     6.ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำการดังกล่าว
        (กฎกระทรวงฉบับแรก กำหนดความประพฤติไว้แต่เพียง การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมถึงกรณีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำการดังกล่าวด้วย)
     7.แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลมหรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย
        (แต่เดิมกำหนดความประพฤติในข้อนี้ โดย "แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ" แต่ปัจจุบันการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสมนี้ กำหนดขอบเขตไว้ภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น ไม่รวมถึงในที่สาธารณะ นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมพฤติกรรมลามกอนาจารและการแต่งกายล่อแหลมหรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อย)
     8.เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
     9.เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
        (กฎกระทรวงฉบับแรก กำหนดการออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ปัจจุบันจึงรวมทั้งเวลากลางวันและกลางคืน)
     นอกจากข้อกำหนดความประพฤติทั้ง 9 ข้อนี้แล้ว โรงเรียนหรือสถานศึกษามีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาเพิ่มเติมได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
     นักเรียนและนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หากฝ่าฝืนพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามระเบียบและนำตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ และแจ้งผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกครั้ง นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและสติปัญญาของเด็กหรือเรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือทำทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนฝ่าฝืนข้อกำหนดความประพฤติได้ และกรณีที่บุคคลใดยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา 64 จะต้องรับผิดทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาว์นโหลดข้อมูล
     พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
     กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

#นักเรียนกฎหมาย
1 กันยายน 2562

ความคิดเห็น