กระทรวงการคลังตรวจสอบสำนวนละเมิด เพราะอะไร?


     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 17 และข้อ 18 กำหนดให้กระทรวงการคลังทำหน้าที่ตรวจสอบผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และเมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นเป็นประการใดแล้ว หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายย่อมต้องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

     ขั้นตอนการส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและการวินิจฉัยสั่งการของกระทรวงการคลัง เป็นกระบวนการตรวจสอบภายในฝ่ายปกครอง เพื่อกลั่นกรองการใช้ดุลพินิจในการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานเดียวกัน

     ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 722/2562 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ 

#นักเรียนกฎหมาย
17 ตุลาคม 2562

ความคิดเห็น