การอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ตกเป็นของแผ่นดินทันที


   การอุทิศที่ดินเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ ที่ดินดังกล่าวจะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย "ทันทีที่แสดงเจตนาอุทิศ" โดยไม่จำต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

   ดังนั้น แม้ผู้อุทิศจะทำหนังสืออุทิศ โดยระบุข้อความว่า จะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในภายหลังก็ตาม ก็ถือว่า กรรมสิทธิ์ที่ดินโอนไปทันทีที่แสดงเจตนาอุทิศแล้ว

อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2539


#นักเรียนกฎหมาย
21 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)