การอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ตกเป็นของแผ่นดินทันที


   การอุทิศที่ดินเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ ที่ดินดังกล่าวจะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย "ทันทีที่แสดงเจตนาอุทิศ" โดยไม่จำต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

   ดังนั้น แม้ผู้อุทิศจะทำหนังสืออุทิศ โดยระบุข้อความว่า จะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในภายหลังก็ตาม ก็ถือว่า กรรมสิทธิ์ที่ดินโอนไปทันทีที่แสดงเจตนาอุทิศแล้ว

อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2539


#นักเรียนกฎหมาย
21 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)