การอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ตกเป็นของแผ่นดินทันที


   การอุทิศที่ดินเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ ที่ดินดังกล่าวจะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย "ทันทีที่แสดงเจตนาอุทิศ" โดยไม่จำต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

   ดังนั้น แม้ผู้อุทิศจะทำหนังสืออุทิศ โดยระบุข้อความว่า จะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในภายหลังก็ตาม ก็ถือว่า กรรมสิทธิ์ที่ดินโอนไปทันทีที่แสดงเจตนาอุทิศแล้ว

อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2539


#นักเรียนกฎหมาย
21 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น