ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยฝ่าฝืนกฎหมาย!?


   โดยหลักทั่วไป สัญญากู้ยืมเงินห้ามคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ซึ่งบัญญัติว่า 
   "ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี"

   อย่างไรก็ตาม ในกรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน อาจเรียกดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ในเรื่องนี้มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 2165/2548 วินิจฉัยว่า ธนาคารทำสัญญาให้กู้ยืมเงิน โดยตกลงอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่ประกาศกำหนดไว้ ถือว่าดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
   แม้ความจริงธนาคารจะคิดดอกเบี้ยไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ตาม ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่ทำให้กลายเป็นข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด


#นักเรียนกฎหมาย
23 พฤศจิกายน 2562 

ความคิดเห็น