การกู้ยืมเงินที่กำหนดดอกเบี้ยไม่ชัดเจน


   การกู้ยืมเงิน ถ้ามีการตกลงกันในเรื่องดอกเบี้ยไว้ แต่ไม่ชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าใด
เช่น ตกลงกันว่า 
   "ให้คิดดอกเบี้ยตามกฎหมาย"
   "ยอมให้ดอกเบี้ยตามกฎหมายอย่างสูง"
   "ยอมให้ดอกเบี้ยทุกเดือน"

   กรณีเหล่านี้ จะต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน และมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี"

อ้างอิง
อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 2
#นักเรียนกฎหมาย
24 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น