ห้ามเดินรถ บริเวณงานเค้าท์ดาวน์ 2020 เซ็นทรัลเวิลด์ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจรในงาน "Bangkok Countdown 2020 @CentralWorld"
1. ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกประตูน้ำ จัดการจราจร ดังนี้
   1) ห้ามรถทุกชนิดเดิน จำนวน 1 ช่องทางจราจรด้านซ้าย (ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์) 

       ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.
   2) ห้ามรถทุกชนิดเดิน จำนวน 2 ช่องทางจราจรด้านซ้าย (ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์) 
       ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.
   3) ห้ามรถทุกชนิดเดิน จำนวน 4 ช่องทางจราจรด้านซ้าย (ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์) 
       ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 14.00 น.
   4) ห้ามรถทุกชนิดเดิน ทุกช่องทางจราจร 
       ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น.

2. ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น. ในถนนดังต่อไปนี้
   1) ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงจุดกลับรถซอยมหาดเล็กหลวง 1
   2) ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม
   3) ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า

3. ข้อบังคับนี้ มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้
   1) รถหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร และรถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่
   2) รถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

#นักเรียนกฎหมาย
30 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)