4 คำศัพท์น่ารู้...ในกฎหมายอุทยานแห่งชาติ   "อุทยานแห่งชาติ" "วนอุทยาน" "สวนพฤกษศาสตร์" และ "สวนรุกขชาติ" เป็น 4 คำที่พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง บางคน (รวมทั้งผู้เขียน) ไม่ทราบความหมายหรือความแตกต่างที่แท้จริงของคำแต่ละคำ อย่างไรก็ดีพอจะศึกษาเบื้องต้นได้จาก พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ได้นิยามความหมายของคำต่างๆ เหล่านี้ไว้ ดังนี้

   “อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษ หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าหรือพืชป่าประจำถิ่นที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยา หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ของคนในชาติหรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน

   “วนอุทยาน” หมายความว่า พื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การสงวนรักษาไว้ให้เป็นแหล่งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนโดยส่วนรวม

   “สวนพฤกษศาสตร์” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการจัดรวบรวมพรรณไม้ โดยมีการจัดแยกพรรณไม้ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษศาสตร์หรือตามหลักอนุกรมวิธานพืชเพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

   “สวนรุกขชาติ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการรวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีค่า หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน


   สำหรับผู้ที่สนใจกฎหมายอุทยานแห่งชาติ สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ
#นักเรียนกฎหมาย
31 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น