การรอการลงโทษจำคุก


   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7264/2561 เป็นการวินิจฉัยหลักเกณฑ์การรอการลงโทษจำคุกว่า คดีที่ได้รับโทษจำคุกมาก่อน จะต้องเป็นการกระทำความผิดมาก่อนคดีหลังหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

   ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (1) บัญญัติว่า ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ศาลจะรอการลงโทษผู้นั้นไว้ก็ได้ หมายถึงว่า จำเลยไม่ได้รับโทษจำคุกมาก่อนคดีที่ศาลกำลังจะพิพากษา 
ซึ่งมาตรา 56 มิได้ระบุว่าคดีที่จำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อนนั้น ต้องเป็นการกระทำความผิดมาก่อนคดีเรื่องหลัง 

   เมื่อจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน และเป็นโทษในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นโทษจำคุกเกินกว่าหกเดือน และมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยได้
#นักเรียนกฎหมาย
11 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น