การเยี่ยมผู้ต้องขังป่วย   ปัจจุบัน การเยี่ยมผู้ต้องขังป่วย ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป (นอกจากนี้ระเบียบฉบับนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนพิเศษ 271 ง/หน้า 3/1 พฤศจิกายน 2562)

   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเยี่ยมผู้ต้องขังป่วย เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ฯ หมวด 4 การเยี่ยมผู้ต้องขังป่วย ข้อ 23-25 ดังนี้
   1. ผู้ต้องขังต้องเจ็บป่วยอาการหนัก และได้รับการรักษาตัวอยู่ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือสถานพยาบาลของเรือนจำ
   2. ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรือผู้บัญชาการเรือนจำ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำ อนุญาตให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจากญาติ โดยพิจารณาจากรายงานของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสถานพยาบาล
   3. ให้เยี่ยมได้ในระหว่างวันและเวลาราชการตามปกติ
   4. ให้จัดเยี่ยมภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือสถานพยาบาลของเรือนจำหรือสถานที่อื่นใดอันสมควร
   5. สถานที่เยี่ยมผู้ต้องขังป่วย ต้องเป็นสถานที่ที่ญาตและผู้ต้องขังได้สนทนากันอย่างใกล้ชิด
   6. เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 30 นาที
   7. ผู้ที่มีสิทธิเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังป่วย มี 6 ประเภทเท่านั้น คือ
       (1) บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
       (2) สามีหรือภริยา
       (3) บุตรหรือหลาน
       (4) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
       (5) ลุง ป้า น้า อา
       (6) บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือผู้ที่ผู้ต้องขังป่วยร้องขอ

   8. ให้นำหลักเกณฑ์ในเรื่อง บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง (หมวด 1 ของระเบียบฯ นี้) มาใช้กับการเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยเท่าที่พอจะบังคับได้โดยอนุโลย เช่น ไม่มีอาการมึนเมาหรือเมาสุราจนน่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือความไม่เรียบร้อย มีกิริยาวาจาไม่สุภาพ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจำซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยหน้าที่ เป็นต้น
 
อ้างอิง ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. 2561 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)

#นักเรียนกฎหมาย

23 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)