การรักษาจรรยาข้าราชการ


   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องต่อไปนี้
   1. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
   2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
   3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
   4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
   5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
   ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้น ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการที่ไม่ใช่ความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องตักเตือน แล้วนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา

#นักเรียนกฎหมาย
21 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น