เจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดให้มีคณะกรรมการ


   การที่กฎหมายบัญญัติให้การดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องกระทำในรูปแบบของคณะกรรมการ ก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้การตัดสินใจมีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบกับบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ อันจะทำให้การพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความรอบคอบ คณะกรรมการจึงต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการได้

   ด้วยเหตุนี้ โดยหลักของการตัดสินใจในรูปแบบของคณะกรรมการนั้น บุคคลหนึ่งจึงไม่ควรทำหน้าที่เป็นกรรมการหลายตำแหน่งในคณะกรรมการชุดเดียวกัน เพราะจะทำให้มีผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนกรรมการที่ตัดสินใจในแต่ละองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนดไว้ เว้นแต่มีความจำเป็นบางประการอันมิได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนาที่จะให้องค์ประกอบของคณะกรรมการผิดไปจากที่กฎหมายบัญญัติ


อ้างอิง 

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 665/2562 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
4 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)