กฎหมายกำหนดให้การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต้องแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและโปร่งใส


การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องมีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้

   1. ความหมายของ "แฟรนไชส์" 
   แฟรนไชส์ (Franchise) หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor ผู้ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์) ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรตกลงให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า แฟรนไชส์ซี (Franchisee ผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์) ประกอบธุรกิจโดยใช้รูปแบบ ระบบ ขั้นตอนและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน หรือที่ตนมีสิทธิที่จะให้ผู้อื่นใช้ เพื่อประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาหรือเขตพื้นที่ที่กำหนด และการประกอบธุรกิจนั้นอยู่ภายใต้การส่งเสริมและควบคุมตามแผนการดำเนินธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซีมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แฟรนไชส์ซอร์

   2. ก่อนเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ 
   แฟรนไชส์ซอร์จะต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของตนให้แก่แฟรนไชส์ซี ดังนี้
       (1) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น 
            - ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) 
            - ค่าสิทธิ (Royalty Fee) 
            - ค่าใช้จ่ายการตลาด 
            - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
            - ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ 
            วิธีการคำนวณค่าใช้จ่าย รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินและเงื่อนไขในการคืนเงิน เป็นต้น
       (2) แผนการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น 
            - การให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ 
            - การฝึกอบรม 
            - การให้คำแนะนำ 
            - จำนวนและสถานที่ตั้งของแฟรนไชส์ซีในพื้นที่ใกล้เคียง ในปัจจุบัน
            - จำนวนและสถานที่ตั้งของแฟรนไชส์ซีในพื้นที่ใกล้เคียง ในอนาคต 
            - รายละเอียดการส่งเสรมการขาย เป็นต้น 
       (3) สาระเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง 
            ช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ 
            ขอบเขตการอนุญาต 
            เงื่อนไขข้อจำกัด
       (4) การต่อสัญญาแฟรนไชส์ 
            การแก้ไข 
            การยกเลิก 
            การเพิกถอนสัญญาแฟรนไชส์

  3. การขยายสาขา 
   กรณีแฟรนไชส์ซอร์เป็นผู้บริหารและดำเนินการด้วยตนเอง จะต้องแจ้งให้แฟรนไชส์ซีรายที่มีสาขาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุดได้ทราบ และให้สิทธิในการเปิดสาขาใหม่แก่แฟรนไชส์ซีรายนั้นก่อน โดยจะต้องให้ระยะเวลาแก่แฟรนไชส์ซีอย่างเหมาะสมในการแจ้งกลับ 
   ในการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าว ต้องพิจารณาจากปริมาณความต้องการสินค้าหรือบริการพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยสภาพการแข่งขันในตลาดประกอบกัน

 ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

อ้างอิง 
   ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
   แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (คลิกอ่าน)
#นักเรียนกฎหมาย
7 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)