กฎหมายกำหนดให้การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต้องแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและโปร่งใส


การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องมีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้

   1. ความหมายของ "แฟรนไชส์" 
   แฟรนไชส์ (Franchise) หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor ผู้ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์) ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรตกลงให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า แฟรนไชส์ซี (Franchisee ผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์) ประกอบธุรกิจโดยใช้รูปแบบ ระบบ ขั้นตอนและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน หรือที่ตนมีสิทธิที่จะให้ผู้อื่นใช้ เพื่อประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาหรือเขตพื้นที่ที่กำหนด และการประกอบธุรกิจนั้นอยู่ภายใต้การส่งเสริมและควบคุมตามแผนการดำเนินธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซีมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แฟรนไชส์ซอร์

   2. ก่อนเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ 
   แฟรนไชส์ซอร์จะต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของตนให้แก่แฟรนไชส์ซี ดังนี้
       (1) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น 
            - ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) 
            - ค่าสิทธิ (Royalty Fee) 
            - ค่าใช้จ่ายการตลาด 
            - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
            - ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ 
            วิธีการคำนวณค่าใช้จ่าย รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินและเงื่อนไขในการคืนเงิน เป็นต้น
       (2) แผนการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น 
            - การให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ 
            - การฝึกอบรม 
            - การให้คำแนะนำ 
            - จำนวนและสถานที่ตั้งของแฟรนไชส์ซีในพื้นที่ใกล้เคียง ในปัจจุบัน
            - จำนวนและสถานที่ตั้งของแฟรนไชส์ซีในพื้นที่ใกล้เคียง ในอนาคต 
            - รายละเอียดการส่งเสรมการขาย เป็นต้น 
       (3) สาระเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง 
            ช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ 
            ขอบเขตการอนุญาต 
            เงื่อนไขข้อจำกัด
       (4) การต่อสัญญาแฟรนไชส์ 
            การแก้ไข 
            การยกเลิก 
            การเพิกถอนสัญญาแฟรนไชส์

  3. การขยายสาขา 
   กรณีแฟรนไชส์ซอร์เป็นผู้บริหารและดำเนินการด้วยตนเอง จะต้องแจ้งให้แฟรนไชส์ซีรายที่มีสาขาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุดได้ทราบ และให้สิทธิในการเปิดสาขาใหม่แก่แฟรนไชส์ซีรายนั้นก่อน โดยจะต้องให้ระยะเวลาแก่แฟรนไชส์ซีอย่างเหมาะสมในการแจ้งกลับ 
   ในการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าว ต้องพิจารณาจากปริมาณความต้องการสินค้าหรือบริการพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยสภาพการแข่งขันในตลาดประกอบกัน

 ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

อ้างอิง 
   ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
   แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (คลิกอ่าน)
#นักเรียนกฎหมาย
7 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562