โครงสร้างกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน


ก่อนอ่านกฎหมายแต่ละฉบับ ควรเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างของกฎหมายคร่าวๆ เสียก่อน ว่ากฎหมายนั้นมีรูปแบบหรือหมวดหมู่สำคัญอะไรบ้าง และมีหัวข้อย่อยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่มีมาตราจำนวนมาก ก็จะทำให้ทราบหัวใจของกฎหมาย การอ่านกฎหมายก็จะเข้าใจ ไม่หลงทิศหลงทาง

สำหรับกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 139 มาตรา เดิมแบ่งออกเป็น 5 หมวดใหญ่ แต่ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทำให้เหลือเพียง 4 หมวดใหญ่ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายดังนี้
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

โครงสร้างของกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนประกอบด้วย

บทบัญญัติทั่วไป มาตรา 1-5

ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาตรา 6-23

ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มาตรา 24-33

ลักษณะ 3 บททั่วไป มาตรา 34-41

ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
     หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ มาตรา 42-43
     หมวด 2 การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง มาตรา 44-51
     หมวด 3 การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง มาตรา 52-71
     หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา 72-77
     หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78-79
     หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 80-89
     หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย มาตรา 90-106
     หมวด 8 การออกจากราชการ มาตรา 107-113
     หมวด 9 การอุทธรณ์ มาตรา 114-121
     หมวด 10 การร้องทุกข์ มาตรา 122-125
     หมวด 11 การคุ้มครองระบบพิทักษ์คุณธรรม มาตรา 126

บทเฉพาะกาล มาตรา 128-139

สำหรับบทบัญญัติลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ประกอบด้วยบทบัญญัติมาตรา 127 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 (2) ซึ่งบัญญัติให้ยกเลิกเมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 15 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใช้บังคับแล้ว ซึ่งต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดังนั้น บทบัญญัติลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ มาตรา 127 จึงถูกยกเลิกโดยผลของกฎหมายดังกล่าว

อ้างอิง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
11 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562