โครงสร้างกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน


ก่อนอ่านกฎหมายแต่ละฉบับ ควรเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างของกฎหมายคร่าวๆ เสียก่อน ว่ากฎหมายนั้นมีรูปแบบหรือหมวดหมู่สำคัญอะไรบ้าง และมีหัวข้อย่อยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่มีมาตราจำนวนมาก ก็จะทำให้ทราบหัวใจของกฎหมาย การอ่านกฎหมายก็จะเข้าใจ ไม่หลงทิศหลงทาง

สำหรับกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 139 มาตรา เดิมแบ่งออกเป็น 5 หมวดใหญ่ แต่ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทำให้เหลือเพียง 4 หมวดใหญ่ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายดังนี้
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

โครงสร้างของกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนประกอบด้วย

บทบัญญัติทั่วไป มาตรา 1-5

ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาตรา 6-23

ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มาตรา 24-33

ลักษณะ 3 บททั่วไป มาตรา 34-41

ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
     หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ มาตรา 42-43
     หมวด 2 การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง มาตรา 44-51
     หมวด 3 การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง มาตรา 52-71
     หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา 72-77
     หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78-79
     หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 80-89
     หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย มาตรา 90-106
     หมวด 8 การออกจากราชการ มาตรา 107-113
     หมวด 9 การอุทธรณ์ มาตรา 114-121
     หมวด 10 การร้องทุกข์ มาตรา 122-125
     หมวด 11 การคุ้มครองระบบพิทักษ์คุณธรรม มาตรา 126

บทเฉพาะกาล มาตรา 128-139

สำหรับบทบัญญัติลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ประกอบด้วยบทบัญญัติมาตรา 127 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 (2) ซึ่งบัญญัติให้ยกเลิกเมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 15 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใช้บังคับแล้ว ซึ่งต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดังนั้น บทบัญญัติลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ มาตรา 127 จึงถูกยกเลิกโดยผลของกฎหมายดังกล่าว

อ้างอิง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
11 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)