แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 การจัดทำรายงานการประชุม ต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนด โดยหัวใจสำคัญของรายงานการประชุม คือข้อใด
ก. ความสวยงาม เรียบร้อยของรายงานการประชุม
ข. การบันทึกความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ค. การบันทึกหลักฐานไว้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง
ง. ต้องลงชื่อและตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมไว้ด้วย

ข้อ 2 ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยกฎหมายใด
ก. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

ข้อ 4 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการ
ข. หนังสือราชการมี 6 ชนิด
ค. ชั้นความเร็ว "ด่วนมาก" เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือ
ง. โดยปกติต้องเก็บหนังสือไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ข้อ 5 งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร โดยมีขั้นตอนตามข้อใด
ก. การจัดทำการส่ง การรับ การยืม การเก็บรักษา จนถึงการทำลาย 
ข. การจัดทำการรับ การส่ง การยืม การเก็บรักษา จนถึงการทำลาย
ค. การจัดทำการส่ง การรับ การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย 
ง. การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย

ข้อ 6 บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ เป็นความหมายในข้อใด
ก. แถลงการณ์
ข. ประกาศ
ค. บันทึก
ง. ข่าว

ข้อ 7 ข้อใดมิใช่หนังสือสั่งการ
ก. คำสั่ง
ข. ประกาศ
ค. ระเบียบ
ง. ข้อบังคับ

ข้อ 8 การลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อในสำเนาคู่ฉบับไว้ที่ใดของหนังสือ
ก. ตรงกลางด้านขวาของหนังสือ
ข. ตรงกลางด้านซ้ายของหนังสือ
ค. ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ
ง. ข้างท้ายขอบล่างด้านซ้ายของหนังสือ

ข้อ 9 การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ ต้องกรอกรายละเอียดในข้อใด
ก. เลขรับ วันที่ เวลา
ข. เลขลับ วันที่
ค. เลขรับ วันที่
ง. เลขลับ วันที่รับ

ข้อ 10 ตามมาตรฐานกระดาษโดยปกติกระดาษปอนด์ขาวต้องมีน้ำหนักเท่าใด
ก. 50 กรัม ต่อตารางเมตร
ข. 60 กรัม ต่อตารางเมตร
ค. 70 กรัม ต่อตารางเมตร
ง. 80 กรัม ต่อตารางเมตร

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ข. ข้อ 25 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 2 ตอบ ก. ข้อ 8 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกท้ายระเบียบฯ นี้
ข้อ 3 ตอบ ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138/ตอนพิเศษ 113 ง/หน้า 1/25 พฤษภาคม 2564
ข้อ 4 ตอบ ค. ข้อ 28.2 ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
ข้อ 5 ตอบ ง. ข้อ 6 งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ข้อ 6 ตอบ ง. ข้อ 22 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
ข้อ 7 ตอบ ข. ข้อ 15 วรรคสุดท้าย หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
ข้อ 8 ตอบ ค. ข้อ 30 วรรคสอง สำเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ (หรือมุมขวาล่าง)
ข้อ 9 ตอบ ก. ข้อ 37 ต้องกรอกรายละเอียด 3 อย่าง ได้แก่ เลขรับ (ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน) วันที่ (ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ) และเวลา (ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ)
ข้อ 10 ตอบ ข. ข้อ 74.1 น้ำหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตร

***ลิ้งก์ แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ*** 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)