อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครอง (เลยกำหนด 1 วัน)


   การยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แม้เลยกำหนดเพียง 1 วัน ศาลปกครองย่อมมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ดังตัวอย่างคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 608-609/2555 

   คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง คือ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2555 

   เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 (เลยกำหนด 1 วัน) เป็นการยื่นคำอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

   เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยข้อ 104 วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

อ้างอิง 
   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
   มาตรา 73 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด"
#นักเรียนกฎหมาย
 12 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)