แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 การส่งลูกจ้างไปรับการเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จัดอยู่ในความหมายตามข้อใด
ก. ทดสอบฝีมือ
ข. ฝึกงาน
ค. อบรม
ง. ทัศนศึกษา

ข้อ 2 ปัจจุบันผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 คือผู้ใด
ก. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
ข. นายอภิญญา สุจริตตานันท์
ค. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล
ง. นายธวัช เบญจาทิกุล

ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ
ก. มีหลักประกันการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 100,000 บาท
ข. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 

ข้อ 4 โดยปกติ ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศสามารถเรียกหรือรับค่าบริการจากคนหางานไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ในกำหนดระยะเวลาใด 
ก. 20 วัน
ข. 40 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

ข้อ 5 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ก. เป็นบริษัทจำกัด
ข. เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ค. มีหลักประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย 5,000,000 บาท
ง. เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน

ข้อ 6 ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือมีระยะเวลาตามข้อใด
ก. 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข. 2 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต
ค. 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ง. 5 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต

จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 7 - ข้อ 9
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 7 การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือต้องยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดไม่น้อยกว่าเท่าไร

ข้อ 8 ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือ

ข้อ 9 โดยปกติ การส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศต้องไม่เกินกำหนดใด

ข้อ 10 ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน บัญญัติให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวนเท่าใด
ก. 3 คน
ข. 1-3 คน
ค. 6 คน
ง. 1-6 คน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ข. มาตรา 4 "ฝึกงาน" หมายความว่า นายจ้างส่งลูกจ้างไปรับการเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติ หรือทักษะในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ข้อ 2 ตอบ ค. มาตรา 5 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งข้อสอบนี้เป็นการทดสอบความรู้รอบตัวและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปัจจุบันคือ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล (หม่อมเต่า) 
ข้อ 3 ตอบ ค. มาตรา 9 (2) ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ข้อ 4 ตอบ ก. มาตรา 38 วรรคหนึ่ง โดยปกติจะเรียกหรือรับค่าบริการไว้เป็นการล่วงหน้าเกิน 30 วันก่อนเดินทางไม่ได้ ดังนั้น ข้อ ก. ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง จึงสามารถเรียกรับค่าบริการได้
ข้อ 5 ตอบ ง. มาตรา 31 (3) ต้องไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ข้อ 6 ตอบ ก. มาตรา 47 สัตต บัญญัติให้ใบอนุญาตใช้ได้ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 7 ตอบ ข. มาตรา 47 สัตต วรรคสอง บัญญัติให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 47 อัฏฐ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ 9 ตอบ ค. มาตรา 49 ทวิ (1) ไม่เกิน 45 วัน
ข้อ 10 ตอบ ง. มาตรา 54 บัญญัติให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการฯ ไม่เกิน 6 คน ดังนั้น ตามกฎหมายให้อำนาจรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการได้ 1-6 คน
#นักเรียนกฎหมาย
23 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง