แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 การส่งลูกจ้างไปรับการเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จัดอยู่ในความหมายตามข้อใด
ก. ทดสอบฝีมือ
ข. ฝึกงาน
ค. อบรม
ง. ทัศนศึกษา

ข้อ 2 ปัจจุบันผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 คือผู้ใด
ก. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
ข. นายอภิญญา สุจริตตานันท์
ค. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล
ง. นายธวัช เบญจาทิกุล

ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ
ก. มีหลักประกันการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 100,000 บาท
ข. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 

ข้อ 4 โดยปกติ ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศสามารถเรียกหรือรับค่าบริการจากคนหางานไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ในกำหนดระยะเวลาใด 
ก. 20 วัน
ข. 40 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

ข้อ 5 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ก. เป็นบริษัทจำกัด
ข. เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ค. มีหลักประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย 5,000,000 บาท
ง. เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน

ข้อ 6 ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือมีระยะเวลาตามข้อใด
ก. 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข. 2 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต
ค. 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ง. 5 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต

จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 7 - ข้อ 9
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 7 การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือต้องยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดไม่น้อยกว่าเท่าไร

ข้อ 8 ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือ

ข้อ 9 โดยปกติ การส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศต้องไม่เกินกำหนดใด

ข้อ 10 ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน บัญญัติให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวนเท่าใด
ก. 3 คน
ข. 1-3 คน
ค. 6 คน
ง. 1-6 คน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ข. มาตรา 4 "ฝึกงาน" หมายความว่า นายจ้างส่งลูกจ้างไปรับการเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติ หรือทักษะในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ข้อ 2 ตอบ ค. มาตรา 5 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งข้อสอบนี้เป็นการทดสอบความรู้รอบตัวและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปัจจุบันคือ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล (หม่อมเต่า) 
ข้อ 3 ตอบ ค. มาตรา 9 (2) ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ข้อ 4 ตอบ ก. มาตรา 38 วรรคหนึ่ง โดยปกติจะเรียกหรือรับค่าบริการไว้เป็นการล่วงหน้าเกิน 30 วันก่อนเดินทางไม่ได้ ดังนั้น ข้อ ก. ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง จึงสามารถเรียกรับค่าบริการได้
ข้อ 5 ตอบ ง. มาตรา 31 (3) ต้องไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ข้อ 6 ตอบ ก. มาตรา 47 สัตต บัญญัติให้ใบอนุญาตใช้ได้ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 7 ตอบ ข. มาตรา 47 สัตต วรรคสอง บัญญัติให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 47 อัฏฐ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ 9 ตอบ ค. มาตรา 49 ทวิ (1) ไม่เกิน 45 วัน
ข้อ 10 ตอบ ง. มาตรา 54 บัญญัติให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการฯ ไม่เกิน 6 คน ดังนั้น ตามกฎหมายให้อำนาจรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการได้ 1-6 คน
#นักเรียนกฎหมาย
23 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)