แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ว่าด้วยสุรา)


ข้อ 1 ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต บัญญัติให้เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เท่าใดถือเป็นสุรา
ก. 0.5 ดีกรี
ข. 1 ดีกรี
ค. 15 ดีกรี
ง. ข้อ ข. และ ค.


ข้อ 2 ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุรา ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใคร
ก. อธิบดีกรมสรรพากร
ข. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ง. ข้อ ข. และ ค.

ข้อ 3 ผู้ที่ประสงค์จะขายสุรา ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใคร
ก. อธิบดีกรมสรรพากร
ข. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ง. ข้อ ข. และ ค.

ข้อ 4 ผู้ที่ประสงค์จะนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใคร
ก. อธิบดีกรมสรรพากร
ข. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 5 โดยปกติใบอนุญาตให้ขายสุรามีอายุกี่ปี 
ก. 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข. 1 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต
ค. 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ง. 3 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต

ข้อ 6 การขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร ต้องใช้ใบอนุญาตขายสุราประเภทใด
ก. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
ข. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
ค. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
ง. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 หรือ 3 ก็ได้

ข้อ 7 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้าโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 500,000 บาท

ข้อ 8 ผู้ที่ขายสุราไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาตขายสุรา ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 9 กรณีที่ใบอนุญาตขายสุราสูญหาย ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาใด
ก. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ข. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย

ข้อ 10 ผู้ออกใบอนุญาตขายสุรามีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละเท่าใด
ก. ไม่เกิน 1 เดือน
ข. ไม่เกิน 60 วัน
ค. ไม่เกิน 2 เดือน
ง. ไม่เกิน 6 เดือน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. มาตรา 152 สุรา ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ซึ่งตัวเลือกในข้อ ข. และ ค. มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี จัดเป็นสุราตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต
ข้อ 2 ตอบ ค. มาตรา 153 และมาตรา 4 ต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ข้อ 3 ตอบ ข. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ข้อ 4 ตอบ ค. มาตรา 154 วรรคหนึ่ง ต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ข้อ 5 ตอบ ก. มาตรา 155 วรรคสาม ใบอนุญาตให้ขายสุรามีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 6 ตอบ ข. มาตรา 156 (2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร
ข้อ 7 ตอบ ข. มาตรา 196 และมาตรา 157 ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 197 และมาตรา 155 ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ข้อ 9 ตอบ ค. มาตรา 178 วรรคสอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สูญหาย
ข้อ 10 ตอบ ง. มาตรา 181 การสั่งพักใช้ใบอนุญาต สั่งพักใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
#นักเรียนกฎหมาย
8 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)