ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ว่าด้วยสุรา)ข้อ 1 ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต บัญญัติให้เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เท่าใดถือเป็นสุรา
ก. 0.5 ดีกรี
ข. 1 ดีกรี
ค. 15 ดีกรี
ง. ข้อ ข. และ ค.


ข้อ 2 ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุรา ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใคร
ก. อธิบดีกรมสรรพากร
ข. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ง. ข้อ ข. และ ค.

ข้อ 3 ผู้ที่ประสงค์จะขายสุรา ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใคร
ก. อธิบดีกรมสรรพากร
ข. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ง. ข้อ ข. และ ค.

ข้อ 4 ผู้ที่ประสงค์จะนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใคร
ก. อธิบดีกรมสรรพากร
ข. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 5 โดยปกติใบอนุญาตให้ขายสุรามีอายุกี่ปี 
ก. 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข. 1 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต
ค. 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ง. 3 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต

ข้อ 6 การขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร ต้องใช้ใบอนุญาตขายสุราประเภทใด
ก. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
ข. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
ค. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
ง. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 หรือ 3 ก็ได้

ข้อ 7 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้าโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 500,000 บาท

ข้อ 8 ผู้ที่ขายสุราไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาตขายสุรา ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 9 กรณีที่ใบอนุญาตขายสุราสูญหาย ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาใด
ก. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ข. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย

ข้อ 10 ผู้ออกใบอนุญาตขายสุรามีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละเท่าใด
ก. ไม่เกิน 1 เดือน
ข. ไม่เกิน 60 วัน
ค. ไม่เกิน 2 เดือน
ง. ไม่เกิน 6 เดือน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. มาตรา 152 สุรา ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ซึ่งตัวเลือกในข้อ ข. และ ค. มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี จัดเป็นสุราตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต
ข้อ 2 ตอบ ค. มาตรา 153 และมาตรา 4 ต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ข้อ 3 ตอบ ข. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ข้อ 4 ตอบ ค. มาตรา 154 วรรคหนึ่ง ต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ข้อ 5 ตอบ ก. มาตรา 155 วรรคสาม ใบอนุญาตให้ขายสุรามีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 6 ตอบ ข. มาตรา 156 (2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร
ข้อ 7 ตอบ ข. มาตรา 196 และมาตรา 157 ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 197 และมาตรา 155 ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ข้อ 9 ตอบ ค. มาตรา 178 วรรคสอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สูญหาย
ข้อ 10 ตอบ ง. มาตรา 181 การสั่งพักใช้ใบอนุญาต สั่งพักใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
#นักเรียนกฎหมาย
8 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-