แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ว่าด้วยสุรา)


ข้อ 1 ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต บัญญัติให้เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เท่าใดถือเป็นสุรา
ก. 0.5 ดีกรี
ข. 1 ดีกรี
ค. 15 ดีกรี
ง. ข้อ ข. และ ค.


ข้อ 2 ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุรา ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใคร
ก. อธิบดีกรมสรรพากร
ข. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ง. ข้อ ข. และ ค.

ข้อ 3 ผู้ที่ประสงค์จะขายสุรา ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใคร
ก. อธิบดีกรมสรรพากร
ข. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ง. ข้อ ข. และ ค.

ข้อ 4 ผู้ที่ประสงค์จะนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อใคร
ก. อธิบดีกรมสรรพากร
ข. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 5 โดยปกติใบอนุญาตให้ขายสุรามีอายุกี่ปี 
ก. 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข. 1 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต
ค. 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ง. 3 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต

ข้อ 6 การขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร ต้องใช้ใบอนุญาตขายสุราประเภทใด
ก. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
ข. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
ค. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
ง. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 หรือ 3 ก็ได้

ข้อ 7 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้าโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 500,000 บาท

ข้อ 8 ผู้ที่ขายสุราไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาตขายสุรา ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 9 กรณีที่ใบอนุญาตขายสุราสูญหาย ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาใด
ก. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ข. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย

ข้อ 10 ผู้ออกใบอนุญาตขายสุรามีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละเท่าใด
ก. ไม่เกิน 1 เดือน
ข. ไม่เกิน 60 วัน
ค. ไม่เกิน 2 เดือน
ง. ไม่เกิน 6 เดือน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. มาตรา 152 สุรา ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ซึ่งตัวเลือกในข้อ ข. และ ค. มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี จัดเป็นสุราตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต
ข้อ 2 ตอบ ค. มาตรา 153 และมาตรา 4 ต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ข้อ 3 ตอบ ข. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ข้อ 4 ตอบ ค. มาตรา 154 วรรคหนึ่ง ต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ข้อ 5 ตอบ ก. มาตรา 155 วรรคสาม ใบอนุญาตให้ขายสุรามีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 6 ตอบ ข. มาตรา 156 (2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร
ข้อ 7 ตอบ ข. มาตรา 196 และมาตรา 157 ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 197 และมาตรา 155 ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ข้อ 9 ตอบ ค. มาตรา 178 วรรคสอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สูญหาย
ข้อ 10 ตอบ ง. มาตรา 181 การสั่งพักใช้ใบอนุญาต สั่งพักใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
#นักเรียนกฎหมาย
8 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)